Με τον ελληνικό τίτλο σε μετάφραση Επισκόπηση Βόνης (ή Βόννης) φέρεται σημαντικός αστρονομικός κατάλογος που εκδόθηκε στη Γερμανία μεταξύ των ετών 1859 και 1862. Εκδότης αυτού του περίφημου καταλόγου ήταν ο Γερμανός αστρονόμος Φ. Αργκελάντερ που τον εκπόνησε μετά από ουράνιες παρατηρήσεις 25 ετών.

Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει τις θέσεις και τα μεγέθη 324.188 αστέρων του Β. ημισφαιρίου. και συνοδεύεται από ένα μεγάλο αριθμό ουρανίων χαρτών. Το 1950 οπότε η Επισκόπηση Βόνης επανεκδόθηκε, ο κατάλογος αυτός συμπληρώθηκε με ανάλογες επισκοπήσεις του Ν. ουρανίου ημισφαιρίου που είχαν γίνει στο μεταξύ, έτσι ώστε σήμερα να καλύπτει όλη την ουράνια σφαίρα.

  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ. 15ος, σελ. 72.