Γενικά με τον ναυτικό όρο στο πληθυντικό επισταλίες, (Demurrages), ή υπεραναμονή φόρτωσης χαρακτηρίζεται ο αμέσως μετά την παρέλευση του χρόνου σταλιών, συνεχιζόμενος χρόνος αναμονής ενός πλοίου σε καθορισμένο σημείο (λιμένα, εγκατάσταση, αγκυροβόλιο κλπ) για φόρτωση ή εκφόρτωση όπως έχει ορισθεί στο ναυλοσύμφωνο.

Οι επισταλίες απαντώνται μόνο στις θαλάσσιες μεταφορές και περισσότερο κατά τις εκφορτώσεις των πλοίων, όπου και συνηθίζεται, μετά την παρέλευση των σταλιών, τα πλοία να συνεχίζουν να παραμένουν στον λιμένα εκφόρτωσης, έστω κι αν δεν έχει συμφωνηθεί προηγουμένως. Πάντως αν ο χρόνος αναμονής φόρτωσης του πλοίου (σταλίες) δεν έχει καθοριστεί στο ναυλοσύμφωνο, είναι αδύνατος ο ακριβής προσδιορισμός του χρόνου των επισταλιών, κάνοντας χρήση του συνηθέστερου για το είδος του φορτίου και λειτουργία του συγκεκριμένου λιμένα (τοπικές συνθήκες και συνήθειες του λιμένα), τον λεγόμενο "εύλογο χρόνο". Έτσι προς αποφυγή στη πράξη τέτοιων αδυναμιών καλείται ο φορτωτής ή ο εκπρόσωπος αυτού για συμπληρωματικό προσδιορισμό του χρόνου υπεραναμονής.

Στον χρόνο των επισταλιών υπολογίζονται όλες οι ημέρες ανεξαρτήτως κωλύματος φόρτωσης, (επίσημες αργίες, απεργίες, ή άλλα γεγονότα), αντίθετα από τις σταλίες στις οποίες δεν υπολογίζονται αυτές. Για τον χρόνο της υπεραναμονής φόρτωσης οφείλεται πρόσθετη αμοιβή (πρόσθετος ναύλος) στον εκναυλωτή, συνηθέστερα υπολογιζόμενη με επιεική κρίση.

  • Οι επισταλίες μπορεί να αφορούν χρονικά τόσο τη φόρτωση πλοίου, όσο και για την εκφόρτωσή του
  • Αν παρέλθει και ο χρόνος των επισταλιών άκαρπος, τότε ακολουθεί ο χρόνος των αντεπισταλιών ή όπως λέγεται στην ελληνική της «ανθυπεραναμονής», ή συνηθέστερα «ανθυπερμονής» φόρτωσης, ή εκφόρτωσης πλοίου, ανάλογα, όπου ο φορτωτής και κατ΄ επέκταση τα φορτία βαρύνονται με σχεδόν διπλάσιο ναύλο.
  • Σημειώνεται ότι και ο όρος επισταλία, όπως και σταλία δεν υφίσταται επί συμβάσεων μεταφοράς πραγμάτων σε ολική ναύλωση ή χρονοναύλωση, ή μικτή, ή εργολαβική καθώς και επιβατική ή γραμμής.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία