Στη λογική και φιλοσοφία, ένα επιχείρημα είναι μια σειρά από δηλώσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως για να πειστεί κάποιος κάτι ή να παρουσιαστούν οι λόγοι για την αποδοχή ενός συμπεράσματος.[1][2] Η γενική μορφή ενός επιχειρήματος σε φυσική γλώσσα είναι εκείνη των υποθέσεων (τυπικά με τη μορφή θεωρημάτων, δηλώσεων ή προτάσεων) για την υποστήριξη ενός ισχυρισμού: το συμπέρασμα.[3][4][5] Η δομή ορισμένων επιχειρημάτων μπορεί επίσης να καθορίζεται σε τυπική γλώσσα, και τυπικά ορισμένα «επιχειρήματα» μπορεί να δημιουργηθούν ανεξάρτητα από τα επιχειρήματα σε φυσική γλώσσα, όπως στα μαθηματικά, τη λογική, και την επιστήμη των υπολογιστών.

Σε ένα τυπικό αναγωγικό/παραγωγικό επιχείρημα, τα θεωρήματα χρησιμοποιούνται για την παροχή εγγύησης της αλήθειας του συμπεράσματος, ενώ σε ένα επαγωγικό επιχείρημα, παρέχουν τους λόγους που πιστεύεται ότι επιβεβαιώνουν ότι το συμπέρασμα είναι πιθανά αληθές.[6] Τα πρότυπα για την αξιολόγηση των μη παραγωγικών επιχειρημάτων μπορούν να στηρίζονται σε διαφορετικά ή πρόσθετα κριτήρια από την αλήθεια, για παράδειγμα, την πειστικότητα των λεγόμενων «απαιτήσεων αναγκαιότητας" στα υπερβατικά επιχειρήματα,[7] την ποιότητα των υποθέσεων στον απαγωγικό συλλογισμό, ή ακόμη και την αποκάλυψη νέων δυνατοτήτων για τη σκέψη και δράση.[8]

Τα πρότυπα και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των επιχειρημάτων και των μορφών συλλογισμού μελετώνται στη λογική.[1] Τρόποι αποτελεσματικής διατύπωσης επιχειρημάτων μελετώνται στη ρητορική. Ένα επιχείρημα σε μια τυπική γλώσσα δείχνει τη λογική μορφή των επιχειρημάτων που αναπαρίσταται συμβολικά ή σε φυσική γλώσσα όπως λαμβάνονται από τις ερμηνείες.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. 1,0 1,1 "Argument", Internet Encyclopedia of Philosophy."
  2. Ralph H. Johnson, Manifest Rationality: A pragmatic theory of argument (New Jersey: Laurence Erlbaum, 2000), 46-49.
  3. Ralph H. Johnson, Manifest Rationality: A pragmatic theory of argument (New Jersey: Laurence Erlbaum, 2000), 46.
  4. The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd Ed. CUM, 1995 "Argument: a sequence of statements such that some of them (the premises) purport to give reason to accept another of them, the conclusion"
  5. Stanford Enc.
  6. "Deductive and Inductive Arguments," Internet Encyclopedia of Philosophy.
  7. hCharles Taylor, "The Validity of Transcendental Arguments", Philosophical Arguments (Harvard, 1995), 20-33.
  8. Kompridis, Nikolas (2006). «World Disclosing Arguments?». Critique and Disclosure. Cambridge: MIT Press. σελίδες 116–124. ISBN 0262277425.