Το Εργατικό κέντρο είναι μια διεπαγγελματική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση τοπικού χαρακτήρα. Το θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει τα εργατικά κέντρα περιγράφεται στο ν.1264/1982 (Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων). Σύμφωνα με το νόμο (άρ. 1 § 3β) «τα Εργατικά Κέντρα είναι ενώσεις δύο τουλάχιστον σωματείων και τοπικών παραρτημάτων».

Πηγές Επεξεργασία

  • Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε.). Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων: Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις [1]
  • Νόμος υπ’ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων, κωδικοποιημένος, όπως ισχύει σήμερα. [2]