Η Ηλεκτρονική συμμετοχή (αγγλικά: electronic participation, e-participation) είναι η διαδικασία που ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη συμμετοχή των πολιτών σε θέματα διακυβέρνησης με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η ηλεκτρονική συμμετοχή μπορεί να αφορά σε θέματα διοίκησης, παροχής υπηρεσιών, λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικών και ως εκ τούτου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της συνεργατικής διακυβέρνησης.

Ο δείκτης ηλεκτρονικής συμμετοχής (EPI) του ΟΗΕ αξιολογεί και κατατάσσει τις χώρες σύμφωνα με τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής συμμετοχής.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία