Θερμότητα χημικής αντίδρασης

Ο όρος θερμότητα χημικής αντίδρασης, αναφέρεται στην θερμότητα που παρατηρείται (ή εκδηλώνεται) κατά το στάδιο μιας χημικής αντίδρασης, που συμβαίνει υπό δεδομένη θερμοκρασία και χωρίς να μεταβάλλονται ο όγκος και η πίεση, εντός του συστήματος, αλλά και να μη συντελείται εξ αυτής της θερμότητας εξωτερικό έργο.

Η Θερμότητα χημικής αντίδρασης, λεγόμενη και "βασική ενθαλπία χημικής αντίδρασης" γενικά, αποτελεί αντικείμενο έρευνας και μελέτης της Θερμοχημείας, ενώ ο προσδιορισμός της είναι αντικείμενο της Θερμιδομετρίας που επιχειρείται με ειδικά όργανα, τα λεγόμενα θερμιδόμετρα.

Βασικές συνθήκες

Επεξεργασία

Δύο είναι οι βασικές συνθήκες υπό τις οποίες γίνονται οι σχετικές μετρήσεις: α) Υπό σταθερό όγκο και β) Υπό σταθερή πίεση.

  • Η θερμότητα χημικής αντίδρασης υπό σταθερό όγκο είναι ίση με τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος.
  • Η θερμότητα χημικής αντίδρασης υπό σταθερή πίεση είναι ίση προς τη μεταβολή της ενθαλπίας του συστήματος.

Ο προσδιορισμός των παραπάνω θερμοτήτων γίνεται σχετικά εύκολα από τη θερμιδομετρία. Όταν όμως αναπτύσσονται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, ή όταν συμβαίνουν παράλληλα δευτερεύουσες αντιδράσεις, προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση στον προσδιορισμό, ακολουθούνται ιδιαίτεροι υπολογισμοί που βασίζονται στις μεταβολές της ελεύθερης ενέργειας ή της ενθαλπίας.

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.28ος, σελ.68.