Οι θολωτοί τάφοι είναι δείγμα της Μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για στρογγυλά οικοδομήματα τα οποία αναπτύσσονται σε θόλο. Εκεί θάβονταν μόνο νεκροί βασιλικών οικογενειών και αριστοκρατικού κύκλου. Διαθέτουν διάδρομο, ο οποίος καταλήγει σε ένα θάλαμο κυκλικής κάτοψης, στεγασμένο με θόλο. Ο θόλος είναι χτισμένος με μεγάλες πλάκες τοποθετημένες κατά στρώσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε στρώση να εξέχει λίγο περισσότερο προς το εσωτερικό του θόλου από την αμέσως κατώτερή της (εκφορικό σύστημα). Η είσοδος είναι μνημειακή, με χτιστές παραστάδες, μονολιθικά ανώφλια και υπέρθυρα με ανακουφιστικό τρίγωνο