Οι ιμίνες είναι οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις με μία τουλάχιστον ιμινομάδα, δηλαδή =NH ή =N, ως κύρια χαρακτηριστική ομάδα. Η ιμινομάδα μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από την αντικατάσταση του ατόμου οξυγόνου του καρβονυλίου (C=O) από ομάδα αζώτου - υδρογόνου (=ΝH, πρωτοταγείς ιμίνες) ή αζώτου - υδροκαρβονυλίου (ή υποκατεστημένου παραγώγου του με χαρακτηριστικές ομάδες «κατώτερες» από την ιμινομάδα, =NR, δευτεροταγείς ιμίνες). Οι ιμίνες, αν προέρχονται από αλδεΰδες, ονομάζονται «αλδιμίνες», ενώ αν προέρχονται από κετόνες, ονομάζονται «κετιμίνες». Υπάρχει ακόμη η περίπτωση οι ιμίνες να προέρχονται από καρβοξυλικούς εστέρες (RCOOR), οπότε τότε ονομάζονται N-αλκοξυϊμίνες (αποκαλούνται και ιμιναιθέρες, αν και η αλκοξυομάδα θεωρείται «κατώτερη» χαρακτηριστική ομάδα από την ιμινομάδα).

Γενική δομή μιας ιμινομάδας
Να μην συγχέονται με τις αμίνες.