Οι ιμίνες είναι οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις με μία τουλάχιστον ιμινομάδα, δηλαδή =NH ή =N, ως κύρια χαρακτηριστική ομάδα. Η ιμινομάδα μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από την αντικατάσταση του ατόμου οξυγόνου του καρβονυλίου (C=O) από ομάδα αζώτου - υδρογόνου (=ΝH, πρωτοταγείς ιμίνες) ή αζώτου - υδροκαρβονυλίου (ή υποκατεστημένου παραγώγου του με χαρακτηριστικές ομάδες «κατώτερες» από την ιμινομάδα, =NR, δευτεροταγείς ιμίνες). Οι ιμίνες, αν προέρχονται από αλδεΰδες, ονομάζονται «αλδιμίνες», ενώ αν προέρχονται από κετόνες, ονομάζονται «κετιμίνες». Υπάρχει ακόμη η περίπτωση οι ιμίνες να προέρχονται από καρβοξυλικούς εστέρες (RCOOR), οπότε τότε ονομάζονται N-αλκοξυϊμίνες (αποκαλούνται και ιμιναιθέρες, αν και η αλκοξυομάδα θεωρείται «κατώτερη» χαρακτηριστική ομάδα από την ιμινομάδα).

Γενική δομή μιας ιμινομάδας
Να μην συγχέονται με τις αμίνες.
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Imine της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).