Η γλώσσα Ινουκτιτούτ είναι μία από τις μεγαλύτερες γλώσσες των Ινουίτ. Μιλιέται στο Κεμπέκ και στον Καναδά.

Ινουκτιτούτ , ᐃᓄᒃ
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
Σύστημα γραφήςInuktitut syllabics, λατινική γραφή, Συλλαβικά καναδικά αβορίγινων και Eskimo alphabet
ISO 639-1iu
ISO 639-2iku
ISO 639-3iku

Το σύστημα γραφής (συλλαβάριο) της γλώσσας είναι το ακόλουθο. Οι τελείες δείχνουν τα μακρά φωνήεντα στη μεταγραφή, στα λατινικά τα φωνήεντα γράφονται διπλά:

Βραχύ Μεταγραφή Βραχύ Μακρό Μεταγρ. Βραχύ Μακρό Μετάγρ. Βραχύ Μακρό Βραχύ Τελικό Μετάγρ.  
ai i u a h
pai pi pu pa p
tai ti tu ta t
kai ki ku ka k
gai gi gu ga g
mai mi mu ma m
nai ni nu na n
sai si su sa s
lai li lu la l
jai ji ju ja j
vai vi vu va v
rai ri ru ra r
qai qi qu qa q
ngai ngi ngu nga ng
nngi nngu nnga nng
łi łu ła ł
Wikipedia