Το βολφράμιο (W) αποτελείται από 5 ισότοπα με τόσο μεγάλο χρόνο ημιζωής, που μπορούν να θεωρηθούν σταθερά. Όλα μεταπίπτουν σε ισότοπα του στοιχείου 72Hf με α-διάσπαση. Παρατηρήθηκε ότι η ημιζωή του ισοτόπου 180W είναι της τάξης των 1018 ετών. Για τα υπόλοιπα φυσικά ισότοπα δεν παρατηρήθηκε κάποια διάσπαση πράγμα που είναι συνέπεια των χρόνων ημιζωής τους : 182W με t1/2 > 8.3×1018 χρόνια, 184W με t1/2 > 29×1018 χρόνια, 185W με t1/2 > 13×1018, 186W με t1/2 > 27×1018. Κατά μέσο όρο συμβαίνουν 2 α-διασπάσεις του 180W ανά 1 g φυσικού βολφραμίου και ανά έτος.
Από τα ραδιοϊσότοπα του βολφραμίου, 27 έχουν χαρακτηριστεί τεχνητά, με σταθερότερα τα : 181W με ημιζωή 121.2 μέρες, 185W με ημιζωή 75.1 μέρες, 188W με ημιζωή 69.4 μέρες και το 178W με ημιζωή 21.6 μέρες. Όλα τα υπόλοιπα ραδιενεργά ισότοπα έχουν ημιζωές μικρότερες των 24 ωρών και πολλά από αυτά έχουν ημιζωή μικρότερη των 8 λεπτών.

Σύμβολο
νουκλιδίου
Z(p) N(n)  
Μάζα ισοτόπου(u)
 
Χρόνος ημιζωής Πυρηνικό
spin
Συμμετοχή
στο φυσικό
στοιχείο
(Κλάσμα mole)
Εύρος φυσικής
διακύμανσης
(Κλάσμα mole)
Ενέργεια διέγερσης
158W 74 84 157.97456(54)# 1.37(17) ms 0+
158mW 1889(8) keV 143(19) µs 8+
159W 74 85 158.97292(43)# 8.2(7) ms 7/2-#
160W 74 86 159.96848(22) 90(5) ms 0+
161W 74 87 160.96736(21)# 409(16) ms 7/2-#
162W 74 88 161.963497(19) 1.36(7) s 0+
163W 74 89 162.96252(6) 2.8(2) s 3/2-#
164W 74 90 163.958954(13) 6.3(2) s 0+
165W 74 91 164.958280(27) 5.1(5) s 3/2-#
166W 74 92 165.955027(11) 19.2(6) s 0+
167W 74 93 166.954816(21) 19.9(5) s 3/2-#
168W 74 94 167.951808(17) 51(2) s 0+
169W 74 95 168.951779(17) 76(6) s (5/2-)
170W 74 96 169.949228(16) 2.42(4) min 0+
171W 74 97 170.94945(3) 2.38(4) min (5/2-)
172W 74 98 171.94729(3) 6.6(9) min 0+
173W 74 99 172.94769(3) 7.6(2) min 5/2-
174W 74 100 173.94608(3) 33.2(21) min 0+
175W 74 101 174.94672(3) 35.2(6) min (1/2-)
176W 74 102 175.94563(3) 2.5(1) h 0+
177W 74 103 176.94664(3) 132(2) min 1/2-
178W 74 104 177.945876(16) 21.6(3) d 0+
179W 74 105 178.947070(17) 37.05(16) min (7/2)-
179m1W 221.926(8) keV 6.40(7) min (1/2)-
179m2W 1631.90(8) keV 390(30) ns (21/2+)
179m3W 3348.45(16) keV 750(80) ns (35/2-)
180W 74 106 179.946704(4) ΣΤΑΘΕΡΟ [>700E+15 a] 0+ 0.0012(1)
180m1W 1529.04(3) keV 5.47(9) ms 8-
180m2W 3264.56(21) keV 2.33(19) µs 14-
181W 74 107 180.948197(5) 121.2(2) d 9/2+
182W 74 108 181.9482042(9) ΣΤΑΘΕΡΟ [>170E+18 a] 0+ 0.2650(16)
183W 74 109 182.9502230(9) ΣΤΑΘΕΡΟ [>80E+18 a] 1/2- 0.1431(4)
183mW 309.493(3) keV 5.2(3) s 11/2+
184W 74 110 183.9509312(9) ΣΤΑΘΕΡΟ [>180E+18 a] 0+ 0.3064(2)
185W 74 111 184.9534193(10) 75.1(3) d 3/2-
185mW 197.43(5) keV 1.597(4) min 11/2+
186W 74 112 185.9543641(19) ΣΤΑΘΕΡΟ [>4.1E+18 a] 0+ 0.2843(19)
186m1W 1517.2(6) keV 18(1) µs (7-)
186m2W 3542.8(21) keV >3 ms (16+)
187W 74 113 186.9571605(19) 23.72(6) h 3/2-
188W 74 114 187.958489(4) 69.78(5) d 0+
189W 74 115 188.96191(21) 11.6(3) min (3/2-)
190W 74 116 189.96318(18) 30.0(15) min 0+
190mW 2381(5) keV <3.1 ms (10-)
191W 74 117 190.96660(21)# 20# s [>300 ns] 3/2-#
192W 74 118 191.96817(64)# 10# s [>300 ns] 0+

Σημειώσεις Επεξεργασία

  • Οι τιμές που σημειώνονται με # δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένες από πειραματικά δεδομένα, αλλά προέρχονται, τουλάχιστον εν μέρει, από θεωρητικά μοντέλα. Αμφίβολες τιμές spin είναι κλεισμένες σε παρενθέσεις.
  • Οι αβεβαιότητες δίνονται επίσης σε παρενθέσεις, αφορώντας στα τελευταία ψηφία. Οι τιμές της αβεβαιότητας αναφέρονται στην φυσική διαφοροποίηση, εκτός από την ισοτοπική σύνθεση και την χαρακτηρισμένη ως πρότυπη ατομική μάζα από την IUPAC, που αυξάνουν τις αβεβαιότητες.
  • Οι συντομογραφίες χρόνων ημιζωής (t1/2) σημαίνουν : a = χρόνια, d = μέρες, min = λεπτά, s = δευτερόλεπτα, 1 ms = 10−3 s, 1 μs = 10−6 s, 1 ns = 10−9 s.
  • Ο εκθέτης mm2, κλπ.), αναφέρεται σε πυρηνικό ισομερές του συγκεκριμένου ισοτόπου.