Ως Κέντρο Πληροφοριών Μάχης (ΚΠΜ) (Combat Information Centre - CIC) ονομάζεται ιδιαίτερος χώρος - αίθουσα των πολεμικών πλοίων των λεγομένων γραμμής ή μαχίμων, από το οποίο και πραγματοποιείται η διακυβέρνηση του πλοίου.

Ο χώρος-αίθουσα αυτός είναι συνηθέστερα στο μεσόστεγο του πλοίου, κάτω από τη γέφυρα και εσωτερικά, προφυλασσόμενος πολλές φορές και από ιδιαίτερη θωράκιση. Σ΄ αυτόν τον χώρο υφίστανται όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές δέκτες ραντάρ, ηχοβολιστικών, ραδιοεντοπισμών κατευθυντήρων, συνεννόησης και κάθε άλλη ναυτιλιακή συσκευή, και ναυτιλιακό βοήθημα (χάρτες, βιβλία κ.λπ.) με τις οποίες και παρακολουθείται η εξέλιξη της όποιας αναληφθείσας επιχείρησης. Σ΄ αυτόν τον χώρο γίνονται οι υποτυπώσεις στόχων και παρακολούθησης της πορείας αυτών καθώς και αυτού τούτου του πλοίου. Το άριστο της απόδοσης ενός τέτοιου κέντρου είναι να καταστήσει την δια της απ΄ ευθείας όρασης την εικόνα του ορίζοντα και του πέριξ χώρου περιττή.
Με άλλα λόγια το κέντρο πληροφοριών μάχης είναι η επιχειρησιακή καρδιά του πολεμικού πλοίου και είναι αντίστοιχη με την αίθουσα των επιχειρήσεων των επιτελείων.
Τέτοιο κέντρο έχουν μόνιμα όλοι οι τύποι πολεμικών πλοίων, πλην των βοηθητικών όπου η διακυβέρνηση του πλοίου συνεχίζεται απρόσκοπτα έναντι εχθρικών προσβολών. Από το χώρο αυτό ο κυβερνήτης δίνει τις διάφορες εντολές ναυτιλίας - κατεύθυνσης, προσβολών κ.λπ.

  • Επίσης τέτοιες αίθουσες χώροι δημιουργούνται και στα επίτακτα πλοία ανάλογα του είδους της αναληφθείσας επιχείρησης.