Επίτακτο

βοηθητικό πλοίο ανεφοδιασμού, με δεξαμενές καυσίμων και χώρους αποθήκευσης ξηρού φορτίου

Επίτακτο ονομάζεται κάθε Πολεμικό πλοίο του Ναυτικού που εντάχθηκε μετά από επίταξη και μπορεί να είναι επιβατηγό, φορτηγό ή βοηθητικό.

Επίτακτα πλοία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού υπήρξαν τα:

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία