Ο όρος σιμότητα είναι περισσότερο ναυπηγικός, με τον οποίο προσδιορίζεται η ναυπηγική ανόρθωση της πλώρης και της πρύμνης ως προς το επίπεδο του κυρίου καταστρώματος, όταν το πλοίο είναι ζυγοσταθμισμένο. Κατασκευαστικά πρόκειται για καμπύλη γραμμή που λέγεται καμπύλη σιμότητας, κοινώς "λουνάδα", ή "βιάρισμα", ή "καραβίζι" (sheer), που αποτελεί το γεωμετρικό τόπο των τομών του κεντρικού επιπέδου με τις ευθείες του καταστρώματος.

Πρωραία και πρυμναία σιμότητα

Διάκριση Επεξεργασία

 
Αεροπλανοφόρο με έντονη πρωραία σιμότητα για ανάγκες απονήωσης

Συνεπώς στα πλοία παρατηρούνται δύο σιμότητες: η πρωραία και η πρυμναία σιμότητα, δεδομένου ότι στο μέσον αυτή είναι μηδενική.

  • Πρωραία σιμότητα: ονομάζεται η ανύψωση της πλώρης και που αντιστοιχεί στη πρωραία κάθετο.
  • Πρυμναία σιμότητα: ονομάζεται η ανύψωση της πρύμνης, που αντιστοιχεί στη πρυμναία κάθετο.

Σε ορισμένα πλοία η πρυμναία σιμότητα παρουσιάζεται ως αρνητική (π.χ. ρυμουλκά, ναρκαλιευτικά, σε κάποια αλιευτικά κ.λπ.) και σε άλλα μηδενική σε όλο το μήκος τους (π.χ. ελικοπτεροφόρα, μεγάλα δεξαμενόπλοια κ.λπ.).

Τεχνικά χαρακτηριστικά Επεξεργασία

Κατά κανόνα η "καμπύλη σιμότητας" αποτελείται από δύο παραβολές με κοινή κορυφή και κοινό άξονα συμμετρίας, που συμπίπτει με την κάθετο, που απέχει από τη μέση τομή και λίγο πρύμνηθεν αυτής περίπου κατά το 1/10 του μήκους μεταξύ των καθέτων. Τα δε λοιπά χαρακηριστικά της σιμότητας έχουν ως ακολούθως:

  • Σιμότητα πρωραίου άκρου: α = 1/60 L
  • Σιμότητα πρυμναίου άκρου: β = 1/2 α μέχρι και 1/3 α
  • Εξίσωση πρωραίας καμπύλης σιμότητας:  =(L12/α)y όπου L1: μήκος πλώρης από κορυφής παραβολών.
  • Εξίσωση πρυμναίας καμπύλης σιμότητας:  =(L22/β)y όπου L2: μήκος πρύμνης από κορυφής παραβολών.

Εκ των παραπάνω συνάγεται ότι η πρωραία σιμότητα είναι διπλάσια ή περισσότερο της πρυμναίας.

Ανάγκη κατασκευής Επεξεργασία

Δύο είναι οι λόγοι κατασκευής σιμότητας σ΄ ένα σκάφος, αφενός διότι δημιουργεί περισσότερο εσωτερικό χώρο με συνέπεια ν΄ αυξάνεται η πλευστότητα αυτού, αφετέρου ν΄ αντιπαρέρχεται επιτυχώς τους διάφορους κυματισμούς ή θαλασσοταραχές. Ένας τρίτος ακόμη λόγος είναι ωραία αισθητική γραμμή που προσδίδει στο πλοίο. Και βέβαια όλα αυτά με επιπρόσθετο κόστος ναυπήγησης.

Δείτε επίσης Επεξεργασία