Αυτοί οι χρήστες έχουν ως μητρική γλώσσα την Τουρκική.

Bu kullanıcının anadili Türkçe dir.