Ένα κιλομπάιτ (από το πρόθεμα SI Κιλό που σημαίνει χίλια) είναι μονάδα πληροφορίας ή αποθηκευτικού χώρου υπολογιστή που ισούται με 1024 ή (περίπου) 1000 μπάιτς. Στην συντομευμένη του εκδοχή γράφεται KB, kB, Kbyte, kbyte, ή ακόμα K k.

Ποσότητες μπάιτ
Διαδεδομένη χρήση και
κατά SI πρότυπο νόημα
Πρότυπα δυαδικού προθέματος
σύμφωνα με IEC 60027-2
Όνομα Σύμβολο Ποσότητα Όνομα Σύμβολο Ποσότητα
Κιλομπάιτ KB 210 (103) Κιμπιμπάιτ KiB 210
Μεγαμπάιτ MB 220 (106) Μεμπιμπάιτ MiB 220
Γιγαμπάιτ GB 230 (109) Γκιμπιμπάιτ GiB 230
Τεραμπάιτ TB 240 (1012) Τεμπιμπάιτ TiB 240
Πεταμπάιτ PB 250 (1015) Πεμπιμπάιτ PiB 250
Εξαμπάιτ EB 260 (1018) Εξμπιμπάιτ EiB 260
Ζεταμπάιτ ZB 270 (1021) Ζεμπιμπάιτ ZiB 270
Γιωταμπάιτ YB 280 (1024) Γιωμπιμπάιτ YiB 280

Αρχικά ο όρος "κιλομπάιτ" χρησιμοποιούνταν για να δηλώσει μια τιμή 1024 μπάιτ (210), γιατί στο δυαδικό αριθμητικό σύστημα , το 'φυσικό' σύστημα των ψηφιακών υπολογιστών, μετράμε τις ποσότητες σε δυνάμεις του δύο και 210 είναι περίπου ίσο με 1000. Καθώς όμως οι υπολογιστές διαδόθηκαν περισσότερο, αυτή η λανθασμένη χρήση του προθέματος κιλό στον χώρο των υπολογιστών επεκτάθηκε από την αργκό των επαγγελματιών της πληροφορικής και στο ευρύ κοινό δημιουργώντας σύγχυση.

Έχει προταθεί ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το κεφαλαίο πρόθεμα Κ για να ξεχωρίζουμε την ποσότητα 1024 από το SI πρόθεμα k, και παρόλο που δεν έχει επισημοποιηθεί μια τέτοια χρήση, αποτελεί καθημερινή πρακτική (αν και το Κ χρησιμοποιείται ως SI σύμβολο για την μονάδα Κέλβιν). Ωστόσο μια τέτοια πρακτική δεν θα μπορούσε να επεκταθεί και στα προθέματα μεγαλύτερης τάξης, αφού το σύστημα SI χρησιμοποιεί ήδη τα προθέματα m και M με την σημασία "χιλιοστό" και "εκατομμυριάδα" αντίστοιχα.

Συνεπώς αυτά τα προθέματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τις δεκαδικές (δυνάμεις του 10) είτε τις δυαδικές (δυνάμεις του 10) τιμές ανάλογα με τα συμφραζόμενα:

  • 1024 μπάιτ (210): Αυτός ο ορισμός χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε σε χωρητικότητα μνήμης και άλλες ποσότητες που βασίζονται σε δυνάμεις του δύο. Πολλά προγράμματα το χρησιμοποιούν για να εκφράσουν χωρητικότητα αποθηκευτικών μέσων γενικά, αυτό όμως έχει απαγορευτεί από το SI πρότυπο.([1] section 3.1, marginal note),

και οι περισσότεροι οργανισμοί τυποποίησης προτείνουν για αυτή την χρήση τον όρο κιμπιμπάιτ (KiB). Αν και ο όρος "κιμπιμπάιτ" χρησιμοποιείται σπάνια στην πράξη έχει αρχίσει να υιοθετείται από λογισμικό στο οποίο η ακρίβεια είναι σημαντική, όπως το BitTorrent και τον πυρήνα του Linux.

  • 1000 μπάιτ (103): Αυτός ο ορισμός είναι συμβατός με το SI πρόθεμα, και προτείνεται για όλες τις χρήσεις από οργανισμούς τυποποίησης όπως οι IEC, IEEE, και ISO, με την συντομογραφία "kB". Η ευρέως διαδεδομένη χρήση του ορισμού του K ως 1024 σημαίνει ότι όποιος χρησιμοποιεί το "κιλομπάιτ" να σημαίνει 1.000 υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσει σύγχυση. Παρόλα αυτά είναι σύνηθες να χρησιμοποιούμε τον ορισμό 1.000 όταν παίρνουμε-παράγουμε μετρήσεις σε κιλομπάιτ από ποσότητες που δεν βασίζονται σε δυνάμεις του δύο, όπως ο χρονισμός ρολογιού (clock rate) ή η συχνότητα μετάδοσης μπιτ.

Συνέκρινε με το κιλομπίτ όπου χρησιμοποιούμε το πρόθεμα με το δεκαδικό του νόημα (=1000).