Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

ΚΤΠ (Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.) είναι η εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου που λειτουργεί ως ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των κεφαλαίων του ΕΣΠΑ που διατίθενται σε Ελληνικές επιχειρήσεις για επιχορηγούμενες δράσεις σχετικές με Πληροφορική και καινοτομίες.

Όραμα της Εταιρείας αποτελεί “Η ανάδειξη της ΚτΠ Α.Ε. ως ο πλέον αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης Φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα που θα τους οδηγήσει προς την Κοινωνία της Πληροφορίας”

Ως βασικούς σκοπούς, η Εταιρεία, έχει θέσει:

  • Την εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο

εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και την υποστήριξή της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.

  • Την εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, των επικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Κ.Π.Σ. 2000 - 2006 και «Ψηφιακή Σύγκλιση» και την υποστήριξη της δημόσιας Διοίκησης για την εκτέλεση των σχετικών έργων.
  • Την υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης.
  • Την ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά

Προγράμματα «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση».

  • Τη συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων και της εξέλιξης της διοικητικής

ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της και τη διευκόλυνση της μεταφοράς και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο ελληνικό διοικητικό περιβάλλον.

  • Την υλοποίηση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013
  • Την υποστήριξη Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης
  • Την υλοποίηση πράξεων σχετικών με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που απευθύνονται σε πολίτες ή επιχειρήσεις, είτε ως δικαιούχος είτε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
  • Να εντοπίζει, αναδεικνύει και επικοινωνεί τα πρακτικά οφέλη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Ανθρώπινο Δυναμικό - ΤεχνογνωσίαΕπεξεργασία

Η στελέχωση της ΚτΠ Α.Ε. έγινε σταδιακά σε συνάρτηση με τις λειτουργικές της ανάγκες, τις δραστηριότητες που ασκεί και τις υπηρεσίες που παρέχει.

Η στελέχωσή της ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2001 και το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 105 άτομα, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση : -74 Στελέχη με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, -3 μετακλητοί υπάλληλοι, -7 Αποσπασμένοι από το Δημόσιο Τομέα, -1 Διευθύνων Σύμβουλος -20 με συμβάσεις έργου

Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και η πλειοψηφία των εργαζόμενων είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης, Διδακτορικό) και διαθέτουν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, δεκαετή εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία.

Διοικητικό ΣυμβούλιοΕπεξεργασία

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της εταιρείας ή σε θέματα δημόσιας διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό της εταιρείας και να μη συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή συγγένειας μέχρι τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, με πρόσωπα που είναι συμβεβλημένα με αυτήν.