Κύριες διαστάσεις πλοίου


Οι κύριες διαστάσεις ενός πλοίου είναι τα αποτελέσματα μετρήσεων και υπολογισμών μεγεθών για κάθε σκάφος. Τα μεγέθη αυτά είναι σημαντικά στη ναυπήγηση, στους ελέγχους, στη φορτοεκφόρτωση αλλά και στην συνολική μελέτη ευστάθειας των πλοίων.

 
Οι διαστάσεις μήκους πλοίου
LOA: Ολικό ή μέγιστο μήκος πλοίου, απ΄ άκρη σ΄ άκρη.
LBP: Μήκος μεταξύ των καθέτων.
LWL: Μήκος εμφόρτου ισάλου, μήκος πλευστότητας.

Το μήκος σκάφους (Length) απαντάται συχνά με το διακριτικό L: Διακρίνονται διάφορα μήκη. Τα σημαντικότερα είναι:

  • Ολικό ή μέγιστο μήκος (Length over all) συμβολίζεται με το γράμμα L και με κάτω δείκτη ΟΑ,(ως LOA ή LOA).

Είναι η μέγιστη απόσταση μεταξύ των καθέτων (προς τον ορίζοντα) από του ακραίου σημείου της πλώρης μέχρι του αντίστοιχου της πρύμης, εσωτερικά του περιβλήματος, όταν το σκάφος είναι ζυγοσταθμισμένο (Διαγωγή = 0).
{Οι Αγγλοσάξωνες συνηθίζουν να συμπεριλαμβάνουν και το πάχος του περιβλήματος.}
Σημ: Αν και το "ολικό μήκος" χαρακτηρίζει το μέγεθος του πλοίου, εν τούτοις δεν υπεισέρχεται στους υπολογισμούς του σκάφους. Οι Πλοιοκτήτες όμως, χρησιμοποιούν τη διάσταση αυτή για καθαρά διαφημιστικούς λόγους.

  • Μήκος μεταξύ Καθέτων (Length between perpendiculars) συμβολ. με το L με δείκτη BP, (ως LBP ή LBP).

Είναι η απόσταση μεταξύ της "πρωραίας" και της "πρυμναίας καθέτου". (Δείτε σχετ. "όροι - ορισμοί" στο λήμμα Ναυπηγικές γραμμές). Η διάσταση αυτή λαμβάνεται σοβαρά στους υπολογισμούς του σκάφους και γι΄ αυτό θεωρείται ως "μήκος κατασκευής".

  • Μήκος εμφόρτου Ισάλου (Load waterline Length) συμβολ. με L και με δείκτη WL, (ως LWL ή LWL).

Είναι η απόσταση μεταξύ της πρωραίας και της ακραίας πρυμναίας καθέτου. (Δείτε σχετ. "όροι - ορισμοί" στο λήμμα Ναυπηγικές γραμμές). Επειδή η διάσταση αυτή (σε μέγεθος) δεν διαφέρει και πολύ από την προηγούμενη, πολλές φορές χρησιμοποιείται αυτή αντί του μήκους μεταξύ καθέτων.

Το Πλάτος σκάφους (Breadth ή Beam) απαντάται συχνά με το διακριτικό B. Όπως και στο μήκος διακρίνονται διάφορα πλάτη, που αναφέρονται όμως στο πλατύτερο σημείο του σκάφους (κατά κανόνα στο μέσον του πλοίου). Αυτά είναι:

  • Ολικό Πλάτος (Breadth over all), συμβολίζεται με το γράμμα Β και με κάτω δείκτη ΟΑ. (BOA)

Είναι η απόσταση μεταξύ των ακραίων σημείων της δεξιάς και αριστερής πλευράς του σκάφους συμπεριλαμβανομέων και προεξοχών.

  • Μέγιστο Πλάτος (Beam Moulded*), συμβολ. με το Β και με δείκτη Μ (BMή και χωρίς δείκτη.

Είναι η μεγίστη απόσταση μεταξύ των συμμετρικών σημείων του νομέως, εσωτερικά του περιβλήματος. (Μπορεί δε να βρίσκεται υπέρ, υπό ή και επί της ισάλου γραμμής θέρους).
Σημ.*: Η αγγλική λέξη Moulded - για τους Αμερικανούς Molded - εκφράζει διαστάσεις μετρούμενες στο δάπεδο του χαρακτηρίου.

 
Απεικόνιση των διαστάσεων πλάτους και ύψους ενός πλοίου.
Moulded breadth: Ολικό πλάτος (μέγιστο εσωτερικό)
Freeboard: Ύψος εξάλων
Design draught: Έμφορτο βύθισμα ( ίσαλος ή γραμμή θέρους
Deadrise: Ανύψωση πυθμένος (μετριέται από τη βασική γραμμή
Moulded baseline: Βασική γραμμή
Moulded Depth: Ύψος κατασκευής
Camber: Ύψος καμπυλότητας καταστρώματος
Camber + Moulded Depth: Βάθος κύτους
Design Waterline: Γραμμή θέρους ίσαλος
Depth: Προβλεπόμενο Βύθισμα στη γραμμή θέρους
  • Πλάτος Νομέως ή Πλάτος Νομέων (Load water line Beam), συμβολ. με το Β και με δείκτη LWL.

Είναι η απόσταση των δύο συμμετρικών σημείων του μέγιστου νομέα στην ίσαλο γραμμή θέρους εσωτερικά του περιβλήματος. Επειδή το πλάτος νομέως χρησιμεύει στους υπολογισμούς, ονομάζεται και πλάτος κατασκευής του σκάφους.

  • Εξωτερικό Πλάτος Νομέως

Είναι το προηγούμενο, Πλάτος Νομέως αυξημένο με το διπλάσιο του πάχους του περιβλήματος στην ίσαλο γραμμή θέρους.

Εκτός του ύψους των εξάλων (που εξετάζεται χωριστά), διακρίνονται τρεις βασικές, καθ΄ ύψος διαστάσεις:

  • Κοίλο ή Ύψος Κατασκευής (Depth Moulded ή Depth to Main Deck ή Depth) διακριτικό D.

Είναι η απόσταση της βασικής γραμμής από την ευθεία του κυρίου καταστρώματος. Βασικά "ευθεία καταστρώματος" είναι εκείνη που ενώνει τα δύο συμμετρικά σημεία που προκύπτουν από τη τομή των επιφανειών του νομέως, της εσωτερικής όψης του περιβλήματος και επίσης της εσωτερικής όψης του καταστρώματος.

  • Βάθος Κύτους (Depth of Hold). Είναι η απόσταση του ανώτατου σημείου της καμπύλης του καταστρώματος από τη βασική γραμμή.
  • Έμφορτο Βύθισμα ή Μέσο Βύθισμα ή απλώς Βύθισμα (Draught on Summer Freeboard ή Draught Moulded ή Draught ή Draft), διακριτικό d. Είναι η απόσταση της εμφόρτου ισάλου γραμμής από τη βασική γραμμή.