Λεβητοστάσιο πλοίου, (στα αγγλικά stokehold, ή fire-room, ή boiler-room), ή στόκολο στη κοινή ναυτική διάλεκτο, ονομάζεται το ιδιαίτερο διαμέρισμα του κύτους του πλοίου μέσα στο οποίο εγκαθίστανται ο ναυτικός ατμολέβητας ή οι ατμολέβητες με τα αναγκαία για τη λειτουργία τους μηχανήματα και συσκευές.

Το λεβητοστάσιο του αγγλικού πολεμικού πλοίου HMS Belfast.

Στα πολεμικά πλοία υπάρχουν ένα ή περισσότερα λεβητοστάσια που καθένα εξ αυτών περιλαμβάνει ένα ή περισσότερους ατμολέβητες αποτελώντας ξεχωριστό στεγανό χώρο. Στα εμπορικά πλοία συνηθέστερα ακολουθείται η διάταξη του ενός λεβητοστασίου, πρώραθεν του Μηχανοστασίου, που περιλαμβάνει όλους τους λέβητες του σκάφους, δύο ή και τρεις. Συνήθως όμως στα εμπορικά πλοία το λεβητοστάσιο αποτελεί ενιαίο χώρο με το μηχανοστάσιο οπότε και ο χώρος ονομάζεται "μηχανολεβητοστάσιο". Για λόγους καλύτερης ασφαλείας οι δύο χώροι, μηχανοστάσιο και λεβητοστάσιο, αποτελούν ιδιαίτερα στεγανά διαμερίσματα που χωρίζονται με εγκάρσια φρακτή (χώρισμα). Η φρακτή αυτή φέρει άνοιγμα ή ανθρωποθυρίδα προκειμένου να παραμένει ανοικτή έτσι ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το ενδιάμεσο αυτό άνοιγμα ή ανθρωποθυρίδα σε περίπτωση κινδύνου κλείνει είτε με το φερόμενο επ΄ αυτού κατάλληλο μηχανισμό, είτε αυτόματα με τηλεχειρισμό.

Για την ικανοποιητική λειτουργία των ατμολεβήτων απαραίτητες είναι ορισμένες συσκευές και μηχανήματα τα οποία και εγκαθίστανται μέσα στο χώρο του λεβητοστασίου και που εξυπηρετούν και άλλες βοηθητικές εργασίες στο πλοίο. Σημαντικότερα εξ αυτών είναι:

Συσκευές λεβητοστασίου

Επεξεργασία
  1. Προθερμαντήρες πετρελαίου
  2. Προθερμαντήρες τροφοδοτικού νερού
  3. Οικονομητήρες τροφοδοτικού νερού
  4. Προθερμαντήρες αέρος
  5. Υπερθερμαντήρες
  6. Αφυπερθερμαντήρες, και
  7. Αναθερμαντήρες.

Μηχανήματα λεβητοστασίου

Επεξεργασία
  1. Ιππάρια ή αντλίες πετρελαίου
  2. Τροφοδοτικά ιππάρια ή αντλίες νερού, και
  3. Ανεμιστήρες τεχνητού ελκυσμού