Μέγας Δομέστικος

Το υψηλότερο στρατιωτικό αξίωμα στην ύστερη Βυζαντινή Αυτοκρατορία

Ο μέγας δομέστικος ήταν το υψηλότερο στρατιωτικό αξίωμα στην ύστερη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Κατά τον 9ο αιώνα, ο δομέστικος των σχολών, από απλός διοικητής του τάγματος των Σχολών γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός, ώσπου από τις αρχές του 10ου αιώνα θεωρείται ως το πρεσβύτερο στρατιωτικό αξίωμα της αυτοκρατορίας, ξεπερνώντας τον στρατηγό των Ανατολικών. Την ίδια εποχή το επίθετο «μέγας» αρχίζει να προστίθεται μερικές φορές στον τίτλο για να τονίσει την εξέχουσα θέση του αξιώματος. Σταδιακά, τον 11ο αιώνα, ο μέγας δομέστικος έγινε διακριτό αξίωμα, που δινόταν στον (θεωρητικά) επικεφαλής όλου του στρατού. Τον 12ο αιώνα συχνά υπήρχαν δύο δομέστικοι, της Ανατολής και της Δύσεως, κατά το πρότυπο των δομεστίκων των σχολών.

Κατά την παλαιολόγεια περίοδο το αξίωμα έγινε ακόμα πιο σημαντικό, ερχόμενο αμέσως μετά από αυτό του Καίσαρα στην ιεραρχία σύμφωνα με τον ψευδο-Κωδινό. Ως εκ τούτου απονεμόταν εξίσου και ως τιμητικό αξίωμα σε ευγενείς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους, χωρίς ο κάτοχός του να ασκεί απαραίτητα στρατιωτικές αρμοδιότητες.