Μαγνητικό φάσμα ονομάζεται η εικόνα που εμφανίζεται όταν ρινίσματα σιδήρου που διασκορπίζονται σε φύλλο χάρτου, εντός μαγνητικού πεδίου, μαγνητιστούν και διαταχθούν γραμμικά λαμβάνοντας έτσι την πορεία των μαγνητικών δυναμικών γραμμών που ασκούνται σ΄ αυτό.

Μαγνητικό φάσμα ρινισμάτων σιδήρου επί χάρτου υπό του οποίου φέρεται ραβδόμορφος μαγνήτης.

Τούτο συμβαίνει διότι μόλις τα ρινίσματα σιδήρου βρεθούν μέσα σε μαγνητικό πεδίο αυτά μαγνητίζονται και αποτελούν επιμέρους μαγνήτες που έχουν διεύθυνση εφαπτόμενη των δυναμικών γραμμών, με συνέπεια τα ίδια τα ρινίσματα διατασσόμενα ν΄ αποκαλύπτουν σχεδόν τις μαγνητικές δυναμικές γραμμές του πεδίου.