Γενικά με την ονομασία ναυλωτής ή φορτωτής, (Charterer), φέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει συγκεκριμένο φορτίο, (εμπόρευμα), σε κάποιο μέσον μεταφοράς, (όχημα, τρένο, πλοίο, αεροπλάνο κ.λπ.), στον εκναυλωτή έναντι ορισμένης αμοιβής, που καλείται κόμιστρο, ναύλος ή εισιτήριο αν πρόκειται για μετακίνηση του ίδιου προσώπου.

Στις χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές ο ναυλωτής μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης του φορτίου, ή ο εντολοδόχος εκπρόσωπος - πράκτορας εταιρείας, ή ακόμη και ο επιβάτης. Ειδικότερα στις θαλάσσιες μεταφορές ο ναυλωτής είναι εκείνος που νόμιμα μπορεί να υπογράψει σύμβαση μεταφοράς (ναυλοσύμφωνο) με τον πλοιοκτήτη η τον εφοπλιστή ή τον διαχειριστή συμπλοιοκτησίας ή άλλον εντολοδόχο των παραπάνω, όπως με ναυτικό πράκτορα και ναυλομεσίτη.

Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην της δωρεάν μεταφοράς, ο ναυλωτής φέρει τον χαρακτήρα του εμπόρου και οι πράξεις που διενεργεί εκ της ιδιότητας αυτής εμπορικές.

Υποχρεώσεις του ναυλωτή

Επεξεργασία

Οι υποχρεώσεις του ναυλωτή διακρίνονται ομοίως όπως και του εκναυλωτή σε α) προ της φόρτωσης και κατά τη φόρτωση και β)μετά τη φόρτωση και εκφόρτωση.

Υποχρεώσεις προ και κατά φόρτωση

Επεξεργασία

Ο Φορτωτής υποχρεούται κατά τα στάδια αυτά:

  1. Να φέρει τα προς φόρτωση εμπορεύματα στον ενδεδειγμένο χώρο φόρτωσης, π.χ. αποθήκη, σταθμό, αεροδρόμιο, λιμένα κ.λπ. Ειδικότερα για λιμένες στον καθορισμένο προβλήτα, επί της προκυμαίας ή εντός φορτηγίδας, "κατα μήκος του πλοίου" (ή παραπλεύρως αυτού).
  2. Να παραδώσει στον Εκναυλωτή ή αντιπρόσωπό του, (ή Πλοίαρχο του πλοίου), όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την διενέργεια της φόρτωσης.

Υποχρεώσεις μετά φόρτωση και εκφόρτωση

Επεξεργασία

Ο Φορτωτής υποχρεούται στα στάδια αυτά:

  1. Να καταβάλει τον συμφωνημένο ναύλο καθώς και τυχόν πρόσθετες παροχές λόγω υπεραναμονής (σταλίες), καθυστερήσεις παραλαβής του φορτίου κ.λπ.
  2. Να καταβάλλει την καθορισμένη από τον νόμο τυχόν αποζημίωση, λόγω μη τήρησης της σύμβασης ναύλωσης από άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης. Και τέλος
  3. Να παραδώσει στον εκναυλωτή ή αντιπρόσωπό του, (ή Πλοίαρχο του πλοίου), στον λιμένα εκφόρτωσης έγγραφη απόδειξη περί της παραλαβής του φορτίου.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία