Νησιωτικές κελτικές γλώσσες

Γλωσσική οικογένεια

Οι νησιωτικές κελτικές γλώσσες είναι μια ομάδα κελτικών γλωσσών οι οποίες κατάγονται από την Βρετανία και την Ιρλανδία, σε αντίθεση με τις ηπειρωτικές κελτικές γλώσσες της ηπειρωτικής Ευρώπης και της Ανατολίας. Οι κελτικές γλώσσες που επιβιώνουν μέχρι σήμερα κατάγονται από το νησιωτικό κελτικό κλάδο, ενώ μία από αυτές (η βρετονική) ομιλείται στην Ηπειρωτική Ευρώπη. Οι σημερινές έξι νησιωτικές κελτικές γλώσσες χωρίζονται σε δύο ομάδες:

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Cowgill, Warren (1975). «The origins of the Insular Celtic conjunct and absolute verbal endings». Στο: H. Rix. Flexion und Wortbildung: Akten der V. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, Regensburg, 9.–14. September 1973. Wiesbaden: Reichert. σελίδες 40–70. ISBN 3-920153-40-5. 
  • McCone, Kim (1991). «The PIE stops and syllabic nasals in Celtic». Studia Celtica Japonica 4: 37–69. 
  • McCone, Kim (1992). «Relative Chronologie: Keltisch». Στο: R. Beekes· A. Lubotsky· J. Weitenberg. Rekonstruktion und relative Chronologie: Akten Der VIII. Fachtagung Der Indogermanischen Gesellschaft, Leiden, 31. August–4. September 1987. Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck. σελίδες 12–39. ISBN 3-85124-613-6. 
  • Schrijver, Peter (1995). Studies in British Celtic historical phonology. Amsterdam: Rodopi. ISBN 90-5183-820-4. 
  • Schumacher, Stefan (2004). Die keltischen Primärverben. Ein vergleichendes, etymologisches und morphologisches Lexikon. Innsbruck: Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck. σελίδες 97–114. ISBN 3-85124-692-6.