Άνοιγμα κυρίου μενού

Νομαρχία είναι ένας συνήθης όρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος ορίζει μια διοικητική μονάδα. Η εν γένει θέση της στη διοικητική ιεραρχία δεν είναι σταθερή, αλλά αλλάζει ανάλογα με τη τη χώρα στην οποία αναφερόμαστε.

Στην Ελλάδα ήταν δευτεροβάθμιος ΟΤΑ, αποτελούσε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αρμοδιότητά της ήταν η διοίκηση των τοπικών ζητημάτων σε επίπεδο νομού. Με το Πρόγραμμα Καλλικράτης το 2011 αντικαταστάθηκε από την Περιφέρεια.