Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος

Αποστολή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που παραπέμπονται σε αυτή.

Ιστορικό

Επεξεργασία

Ο θεσμός των Ο.Κ.Ε. άρχισε να αναπτύσσεται στη δεκαετία του΄50 σε εθνικό επίπεδο και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.), ένα από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδρύθηκε το 1957. Οι διαδοχικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύξησαν σταδιακά τον αριθμό των μελών της, αλλά κυρίως οι διαδοχικές Συνθήκες της έδωσαν όλο και περισσότερες και σημαντικότερες αρμοδιότητες. Κυριότερη αρμοδιότητα της Ε.Ο.Κ.Ε. είναι να εκδίδει γνωμοδοτήσεις, τις οποίες υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

Η ελληνική Ο.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 1994 με τον νόμο 2232/1994, με πρότυπο την Ο.Κ.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στηρίζεται στον τριμερή διαχωρισμό των εκπροσωπούμενων συμφερόντων, διαχωρισμό δηλαδή σε τρεις Ομάδες, μία των εργοδοτών - επιχειρηματιών, μία των εργαζομένων - στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, και μία των λοιπών κατηγοριών στην οποία εκπροσωπούνται οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι καταναλωτές, οι οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, ατόμων με αναπηρία και ισότητας των δύο φύλων και η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Η Ο.Κ.Ε. αποτελεί, από το Μάιο του 2001, συνταγματικά αναγνωρισμένο θεσμό του ελληνικού κράτους. Συγκεκριμένα στο άρθρο 82, παρ. 3 αναφέρεται ότι αποστολή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου που παραπέμπονται σε αυτήν. 

Όργανα λειτουργίας

Επεξεργασία

Όργανα της Ο.Κ.Ε. είναι η Ολομέλεια, η Εκτελεστική Επιτροπή, το Συμβούλιο Προέδρων, ο Πρόεδρος και οι τρεις Αντιπρόεδροι. Η Ολομέλεια είναι αρμόδια για την έγκριση των αποφάσεων του Συμβουλίου Προέδρων, για τη διατύπωση της Γνώμης, την έκδοση Κανονισμών που αφορούν την οργάνωση ή τη λειτουργία της Ο.Κ.Ε., καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που δεν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο.

Γνωμοδοτικό έργο

Επεξεργασία

Η Ο.Κ.Ε. εκφράζει Γνώμες είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε μετά από υποβολή σε αυτή Σχεδίων Νόμων (από τον αρμόδιο Υπουργό) ή Προτάσεων Νόμων (από τους προτείνοντες βουλευτές). Η Ο.Κ.Ε. μέχρι σήμερα έχει εκφράσει περισσότερες από 300 Γνώμες για ιδιαίτερα σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα.

Διεθνείς Σχέσεις

Επεξεργασία

Οι Ο.Κ.Ε. αναπτύσσουν πολυεπίπεδη συνεργασία, τόσο εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στο ευρύτερο διεθνές πλαίσιο με στόχο τη διαμόρφωση κοινών θέσεων ώστε να επηρεαστούν οι σχεδιασμοί της Ένωσης, οι πολιτικές των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά και η δράση των κατ' ιδίαν ιδιωτικών φορέων. Ενδεικτικά αναφέρονται η στενή συνεργασία της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος με την Ε.Ο.Κ.Ε. και τις άλλες Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε., η συμμετοχή της στη Διεθνή Ένωση των Ο.Κ.Ε., στην Ευρωμεσογειακή Συνεργασία, στη Συνεργασία με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κ.ά.

Η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος έχει προβεί στην υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με Ο.Κ.Ε. από άλλες ηπείρους για ανάπτυξη συνεργασιών σε μια προνομιούχο βάση για τη χώρα. Ήδη έχουν υλοποιηθεί σχετικές πρωτοβουλίες και βρίσκονται σε εξέλιξη πλήθος άλλων με Ο.Κ.Ε. από την Ασία, την Αφρική και τη Ν. Αμερική.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Επεξεργασία