Ορθή φορά ή ορθή αναφορά χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε κυκλική κίνηση αντίθετης φοράς με εκείνη των δεικτών του ωρολογίου. Αντίθετη δε αυτής είναι η ανάδρομος φορά ή ανάδρομος αναφορά.

Αριστερά απεικόνιση ανάδρομης φοράς ανέμων υψηλού ισοβαρικού συστήματος και δεξιά της ορθής φοράς χαμηλού ισοβαρικού συστήματος στο Βόρειο Ημισφαίριο

Η πραγματική κίνηση της Γης είναι από Δυσμάς (Δ) προς Ανατολάς (Α) δια του Ζενίθ και που γίνεται αυτή αντιληπτή όταν ο παρατηρητής είναι στραμμένος προς τον Βορρά (ορθή φορά). Λόγω όμως της μεγάλης ταχύτητας της περιστροφής της Γης, ο επ΄ αυτής παρατηρητής της ουράνιας σφαίρας αδυνατεί να αντιληφθεί την ιδία κίνησή του και σχηματίζει την εντύπωση ότι η ουράνια σφαίρα είναι εκείνη που περιστρέφεται φαινομενικά κατ΄ αντίθετη φορά (δηλαδή από Α. προς Δ.) που ονομάζεται ανάδρομη φορά και η κίνησή της, όταν ο παρατηρητής είναι στραμμένος με τη πλάτη προς τον Βορρά είναι ίδια με την φορά των δεικτών του ωρολογίου.

Ο Ολλανδός Μπουί Μπαλό έχοντας υπ΄ όψη ότι οι άνεμοι των ισοβαρικών συστημάτων κινούνται εις μεν το χαμηλό με ορθή φορά εις δε το υψηλό με ανάδρομη φορά διατύπωσε τον ομώνυμο νόμο που αποτελεί σήμερα θεμελιώδη νόμο της Μετεωρολογίας στη κίνηση των ανέμων.