Οριζόντιες συντεταγμένες

Στην Αστρονομική ναυτιλία είναι γεγονός ότι το σύστημα των ισημερινών συντεταγμένων δεν κρίνεται κατάλληλο για τον προσδιορισμό των θέσεων των ουρανίων σωμάτων σε σχέση με την από θαλάσσης συνεχώς μετακινούμενη θέση του παρατηρητή (πλοίου). Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται το σύστημα των οριζοντίων συντεταγμένων ή τοπικών συντεταγμένων του οποίου ως βάση λαμβάνεται ο μαθηματικός ορίζοντας.

Οριζόντιες συντεταγμένες: Το ύψος μετράται από τον ορίζοντα, ενώ το αζιμούθιο από το Βορρά.

Στοιχεία των οριζοντίων συντεταγμένων είναι το αληθές ύψος και το αληθές αζιμούθ τα οποία είναι και οι μοναδικές συντεταγμένες που είναι δυνατόν να παρατηρηθούν αλλά και να μετρηθούν από τον ναυτιλλόμενο, το μεν πρώτο με τον εξάντα, το δε δεύτερο με την διόπτρα.

Δείτε επίσης Επεξεργασία