Ο όρος παρολκή ή παρόλκηση, κοινώς "γεντεκλίκι" είναι ναυτικός όρος που σημαίνει ειδικά την ρυμούλκηση παντός πλωτού αντικειμένου ή μέσου, με σχοινί, που επί τούτου ονομάζεται "πάρολκος", και που διενεργείται από τη ξηρά. Η παρολκή ως μέσον πλου θεωρείται από τις πρώιμες μορφές ναυσιπλοΐας όπως είχε αναπτυχθεί στο ποταμό Νείλο στην αρχαία Αίγυπτο.

Σιδηροδρομική άμαξα παρόλκησης - Διώρυγα Παναμά

Η παρολκή απαντάται συνήθως κατά τον αντάπλου πλοίων, ή σκαφών, σε ποταμούς και ειδικότερα σε διώρυγες. Τα πλοία που εισέρχονται σε τέτοιους χώρους παύουν να κινούνται με δικά τους μέσα (αυτοδύναμα) και ρυμουλκούνται με σχοινιά "παρόλκους", όπου το ένα άκρο τους προσδένεται σε στυλίδιο ρυμούλκησης του πλοίου και το άλλο άκρο ζεύονται άνδρες ή ζώα.

Αν η παρολκή γίνεται από μια μόνο πλευρά τότε ο πηδαλιούχος θα πρέπει ν΄ αντιτάσσει κατάλληλους οιακισμούς (παρατιμονιές) έτσι ώστε η γραμμή πλώρης να παραμένει παράλληλος προς την ακτογραμμή.

Σήμερα η παρολκή σε πολλά σημεία του κόσμου και ιδιαίτερα σε διώρυγες όπως στη Διώρυγα Παναμά γίνεται από ειδικές σιδηροδρομικές άμαξες που κινούνται επί οδοντωτών σιδηροτροχιών παράλληλα της διώρυγας. Επίσης με παρολκή γίνεται και η είσοδος των πλοίων μέσα σε μόνιμές δεξαμενές, από μόνιμα εγκατεστημένα πλευρικά βαρούλκα κάθετης διάταξης.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • "Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου" τομ.15ος, σελ.584.