Το Προσωπικό των εμπορικών πλοίων (personnel) διακρίνεται στις επί μέρους κατηγορίες:

 1. Προσωπικό καταστρώματος. Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ο Πλοίαρχος, οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί (ναύκληροι και αντλιωροί) οι ναύτες και οι ναυτόπαιδες.
 2. Προσωπικό μηχανής. Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αξιωματικοί, λιπαντές και θερμαστές και βοηθοί.
 3. Προσωπικό γενικών υπηρεσιών. Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
  • Υπηρεσίες επικοινωνιών ( αξιωματικοί ραδιοτηλεγραφητές)
  • Οικονομικές υπηρεσίες, κυρίως στα επιβατηγά πλοία, (αξιωματικοί οικονομικοί), με επιμέρους καλλιτεχνικές υπηρεσίες στα κρουαζιερόπλοια,
  • Υπηρεσίες ιατρικές (ιατροί και νοσοκόμοι) συνήθως σε μεγάλα επιβατηγά,
  • Υπηρεσίες τροφοδοσίας, (φροντιστές και βοηθοί),
  • Υπηρεσίες διαμερισμάτων (υπαξιωματικοί αρχιθαλαμηπόλοι, θαλαμηπόλοι και βοηθοί),
  • Υπηρεσίες μαγειρείου (υπαξιωματικοί αρχιμάγειροι, μάγειροι, βοηθοί μαγείρων) και σπάνια
  • Υπηρεσίες θρησκευτικές (ιερείς) σε κρουαζιερόπλοια.

Το προσωπικό των πολεμικών πλοίων κατανέμεται περίπου το ίδιο σε "Διευθύνσεις" και "Επιστασίες" αντί υπηρεσίες των εμπορικών πλοίων. Οι δε Αξιωματικοί διακρίνονται σε Μάχιμους, Μηχανικούς και Γενικών Υπηρεσιών, προερχόμενοι οι τελευταίοι εξ Υπαξιωματικών.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία