Στη ναυτική ορολογία Πρόνευση ή Προνευστασμός (κοινώς σκαμπανέβασμα, pitching) καλείται η κατά το διάμηκες ταλάντωση πλοίου, σε αντίθεση με τη διατοίχιση που γίνεται κατά το εγκάρσιο άξονα του πλοίου.

Ο προνευστασμός συνήθως δεν αποκτά την ένταση του διατοιχισμού, πλην όμως προκαλεί σοβαρές κοπώσεις στο σκάφος.

  • Απλή πρόνευση καλείται η κλίση που παίρνει το πλοίο κατά πλώρη προς πρύμνη.
  • Διπλή πρόνευση καλείται η επάνοδος του πλοίου στην αρχική θέση ισορροπίας.
  • Γωνία πρόνευσης καλείται η γωνία που παίρνει το πλοίο κατά μία απλή πρόνευση και
  • Περίοδος πρόνευσης καλείται ο χρόνος που μεσολαβεί σε μια απλή πρόνευση. Η περίοδος αυτή εξαρτάται από τη κατανομή των βαρών κατά την έννοια πάντα του διαμήκους άξονα του πλοίου. Με τη μεταφορά βαρών (συνήθως έρματος) στις ακραίες δεξαμενές θαλασσέρματος η περίοδος πρόνευσης θα αυξηθεί. Το αντίθετο, με ελαφρά τα άκρα και τα βάρη περί το μέσο του πλοίου η περίοδος θα ελαττωθεί, δηλαδή το πλοίο θα προνευστάζει ταχέως και απότομα. Συνεπώς η στοιβασία του φορτίου κατά τη φόρτωση θα πρέπει να είναι προσεκτικά ομοιόμορφη προκειμένου να αποφεύγονται οι παραπάνω ακραίες καταστάσεις.

Ο εντονότερος προνευστασμός παρατηρείται όταν το μήκος του κύματος είναι ίσο ή μεγαλύτερο του μήκους του πλοίου καθώς και όταν η περίοδος πρόνευσης γίνει ίση με τη περίοδο του κύματος. Σε τέτοια περίπτωση μόνο η μείωση της ταχύτητας μπορεί να επιφέρει ανακούφιση στη καταπόνηση του πλοίου.

Πολλά ναυτικά ατυχήματα έχουν συμβεί όταν πλοία μεγάλου σχετικά μήκους βρέθηκαν επανειλημμένα σε κορυφή κύματος με τα ακραία μέρη, πλώρης και πρύμνης, ελεύθερα με αποτέλεσμα να αποκόπτονται σε δύο μέρη.

Άλλες μορφές ταλάντωσης πλοίου είναι η διατοίχιση και η ανάπαλση.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία