Ένα στοιχείο από το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης ονομάζεται ρίζα της όταν:

Γράφημα της συνάρτησης ƒ(x)=cosx στο διάστημα [-2π,2π] με τις ρίζες σημειωμένες στον άξονα χ ως κόκκινα σημεία.

Μια συνάρτηση μπορεί να μην έχει καμία ρίζα, μπορεί να έχει μία ακριβώς ρίζα, ή μπορεί να έχει περισσότερες ρίζες στο πεδίο ορισμού της. Για παράδειγμα η ƒ(x)=cosx (σχήμα) έχει άπειρες το πλήθος ρίζες στο .

Κάθε πολυωνυμική συνάρτηση μιας μεταβλητής, μη-σταθερή, με μιγαδικούς συντελεστές και με πεδίο ορισμού το μιγαδικό επίπεδο, σύμφωνα με το θεμελιώδες θεώρημα της άλγεβρας, θα έχει τουλάχιστον μία ρίζα.

Δείτε επίσης Επεξεργασία