Ως στατιστικά δεδομένα χαρακτηρίζονται γενικά οποιαδήποτε εμπειρικά δεδομένα παρατήρησης ή πειράματος που έχουν υποστεί στατιστική επεξεργασία.

Τα δεδομένα των παρατηρήσεων και πειραμάτων στατιστικού ενδιαφέροντος συλλέγονται κατά διάφορους τρόπους και μεθόδους απαρίθμησης ή μέτρησης και στη συνέχεια ταξινομούνται σε ιδιαίτερα σύνολα ενδιαφέροντος που αποτελούν και τις στατιστικές βάσεις (δεδομένων). Μετά δε από σχετική επεξεργασία τους με διάφορες στατιστικές μεθόδους ακολουθεί η παρουσία και η ανάλυσή τους ως στατιστικά στοιχεία.
Η συλλογή στατιστικών δεδομένων γίνεται με παρατήρηση, ή πείραμα καθώς και με απογραφή ή δειγματοληψία. Η δε παρουσία και δημοσίευσή τους γίνεται κατά διάφορους τρόπους είτε με σχετικές αναφορές, είτε με εκπόνηση στατιστικών πινάκων, είτε με γραφικές παραστάσεις.

  • UNESCO "Λεξικό Κοινωνικών Όρων" (Ελληνική Έκδοση) 3 τόμοι, Εκδ. Ελληνική Παιδεία Αθήναι 1972, τομ.3ος, σελ.865.
  • ΥΠΕΠΘ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, συλλογικό έργο των Λεων. Αδαμόπουλο, Χαραλ. Δαμιανού, Ανδ. Σπέρκου "Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής" ΟΕΔΒ - Αθήνα 1999, σελ.62.
  • Συλλογ. έργο των Π. Κικιλίας, Δ. Παλαμούρδας, Α. Πετράκης, Δ. Τσουκαλάς "Στατιστική - Πιθανότητες" Εκδ. Δηρος - Αθήνα 2001, ISBN 960-8271-07-X, σελ.18-19.