Ως ευ παρέστης Βενιαμίν! Επεξεργασία

Στα 200 π.Χ.

«Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Ελληνες πλην Λακεδαιμονίων»

Μπορούμε κάλλιστα να φαντασθούμε πως θ' αδιαφόρησαν παντάπασι στην Σπάρτη για την επιγραφή αυτή. «Πλην Λακεδαιμονίων», μα φυσικά. Δεν ήσαν οι Σπαρτιάται για να τους οδηγούν και να τους προστάζουν σαν πολυτίμους υπηρέτας. Αλλωστε μια πανελλήνια εκστρατεία χωρίς Σπαρτιάτη βασιλέα γι' αρχηγό δεν θα τους φαίνονταν πολλής περιωπής. Α βεβαιότατα «πλήν Λακεδαιμονίων».

Είναι κι αυτή μια στάσις. Νοιώθεται.

Ετσι, πλην Λακεδαιμονίων στον Γρανικό• και στην Ισσό μετά• και στην τελειωτική την μάχη, όπου εσαρώθη ο φοβερός στρατός που στ' Αρβηλα συγκέντρωσαν οι Πέρσαι: που απ' τ' Αρβηλα ξεκίνησε για νίκην, κ' εσαρώθη.

Κι απ' την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία, την νικηφόρα, την περίλαμπρη, την περιλάλητη, την δοξασμένη ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμιά, την απαράμιλλη: βγήκαμ' εμείς• ελληνικός καινούριος κόσμος, μεγας.

Εμείς• οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, οι Σελευκείς, κ' οι πολυάριθμοι επίλοιποι Ελληνες Αιγύπτου και Συρίας, κ' οι εν Μηδία, κ' οι εν Περσίδι, κι όσοι άλλοι. Με τες εκτεταμένες επικράτειες, με την ποικίλη δράσι των στοχαστικών προσαρμογών. Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιά ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.

Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα!

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1931)


In 200 B.C

"Alexander son of Philip, and the Greeks except the Lacedaemonians"

We can very well imagine that they were utterly indifferent in Sparta to this inscription. "Except the Lacedaemonians", but naturally. The Spartans were not to be led and ordered about as precious servants. Besides a panhellenic campaign without a Spartan king as a leader would not have appeared very important. O, of course "except the Lacedaemonians."

This too is a stand. Understandable.

Thus, except the Lacedaemonians at Granicus; and then at Issus; and in the final battle, where the formidable army was swept away that the Persians had massed at Arbela: which had set out from Arbela for victory, and was swept away.

And out of the remarkable panhellenic campaign, victorious, brilliant, celebrated, glorious as no other had ever been glorified, the incomparable: we emerged; a great new Greek world.

We; the Alexandrians, the Antiocheans, the Seleucians, and the numerous rest of the Greeks of Egypt and Syria, and of Media, and Persia, and the many others. With our extensive territories, with the varied action of thoughtful adaptations. And the Common Greek Language we carried to the heart of Bactria, to the Indians.

As if we were to talk of Lacedaemonians now!

Constantine P. Cavafy (1931)


For your case we can say that "the Common Greek language we carried to the heart of America"! --Origenis 04:42, 6 Οκτωβρίου 2005 (UTC)Απάντηση[απάντηση]


Χαίρε Βενιαμίν, Περί του ζητήματος ο έθεσες. Οι πλείονες των Ελλήνων δύνανται εννοείν την Κοινήν Ελληνικήν. Η παράφρασις της Καινής Διαθήκης εις την δημώδην γλώσσαν γέγονεν δια την ευχέρειαν της υπό απάντων κατανοήσεως των Γραφών. Εν δε ταις εκκλησίαις άχρι σήμερον, εις την κοινήν ελληνικήν αναγινώσκονται αι Γραφαί και τελείται η Λειτουργία. --Origenis 04:10, 25 Οκτωβρίου 2005 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Βικιπαίδεια:Βαβέλ Επεξεργασία

Gracias por hacer la plantilla babel el-0, deseo saber si Κατηγορία:Βικιπαίδεια:Βαβέλ Πρότυπα es un nombre correcto equivalente a Categoría:Wikipedia:Plantillas Babel para incluir ahi todas las plantillas babel.

--Mnts 02:06, 6 Νοεμβρίου 2005 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

«Σπανική» Επεξεργασία

Perhaps you should change Σπανική to Ισπανική (we call Spain Ισπανία in greek). Take care! +MATIA 23:40, 25 Νοεμβρίου 2005 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Ancient Greek accents Επεξεργασία

I took the liberty to correct your ancient Greek. How nice, ancient Greek with monotonic accents, but you will see this a lot in Greece. Note that Βικιπαίδια is formed after Εγκυκλοπαίδια, and the dative would have a long alpha at the end (with iota subscriptum that disappears in monotonic), Βικιπαιδεία, therefore the takes an accent. Examples: λόγοι τινές, ανθρώπων τινῶν, φίλοι εἰσίν. See: Γραμματική τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης [1] 70.51.183.31 16:44, 17 Δεκεμβρίου 2005 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Thank you, I see what you mean, Βικιπαιδείᾳ instead of Βικιπαίδειᾳ. Thanks for pointing that out.  –Βενιαμίν  (συζητηση17:59, 19 Δεκεμβρίου 2005 (UTC)Απάντηση[απάντηση]