Γενικά ο όρος τεχνογνωσία σημαίνει το σύνολο, ή κάποιο μέρος των εννοιών, των γνώσεων ή και της εμπειρίας που αφορούν τις απαραίτητες διεργασίες, ή μεθόδους στη παραγωγή προϊόντων.

Ο όρος αυτός δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για το σύνολο, ή κάποιο μέρος των εννοιών, των γνώσεων ή και της εμπειρίας που αφορούν τις απαραίτητες διεργασίες, ή μεθόδους στη προσοφορά υπηρεσιών.

Ο όρος μεταφορά τεχνογνωσίας χαρακτηρίζει τη μεταβίβαση όλων των γνώσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή μιας τεχνικής παραγωγής ή μεθόδου της.

Η μεταφορά τεχνογνωσίας διακρίνεται σε θεμιτή (νόμιμη) που αποτελεί αντικείμενο εμπορικής πράξης καθώς και σε αθέμιτη, που προέρχεται από υποκλοπή. Η δεύτερη αυτή περίπτωση αποτελεί κύριο αντικείμενο της λεγόμενης "βιομηχανικής κατασκοπείας".

Ο αντίστοιχος όρος για την μεταφορά τεχνογνωσίας, όταν αφορά προσφορά υπηρεσιών λέγεται απλά επιμόρφωση.

Η τεχνογνωσία μπορεί να αποτελεί άυλο αγαθό μιας επιχείρησης, εάν και για όσο διάστημα είναι μυστική. Προστατεύεται με βάση το Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σήμερα ευρύτατη χρήση έχει η αγγλική έκφραση "νόου χάου" (know-how = Ξέρω Πώς) που καθιερώθηκε ως διεθνής όρος ταυτόσημος της τεχνογνωσίας.