Τοπική κυβέρνηση

μορφή δημόσιας διοίκησης

Η τοπική κυβέρνηση είναι (συνήθως) το χαμηλότερο επίπεδο της δημόσιας διοίκησης στα περισσότερα κράτη. Ο όρος χρησιμοποιείται σε αντίθεση με τα γραφεία τα οποία υπάγονται στην κυβέρνηση. Συνήθως τα γραφεία υπάγονται στην κεντρική κυβέρνηση, την εθνική κυβέρνηση, ή (κατά περίπτωση) την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ή ακόμα και σε κάποια υπερεθνική κυβέρνηση. Οι τοπικές κυβερνήσεις γενικά ενεργούν εντός των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί από τη νομοθεσία ή τις οδηγίες της κυβέρνησης. Στα ομοσπονδιακά κράτη, η τοπική κυβέρνηση είναι ο 3ος ή ο 4ος βαθμός της κυβέρνησης, ενώ στα ενιαία κράτη η τοπική κυβέρνηση συνήθως καταλαμβάνει τη δεύτερη ή τρίτη βαθμίδα της κυβέρνησης, συχνά με μεγαλύτερη αυτονομία από τις διοικητικές μονάδες υψηλότερου επιπέδου (π.χ. περιφέρειες).

Το θέμα της δημοτικής αυτονομίας είναι βασικό θέμα της δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης. Τα όργανα της τοπικής κυβέρνησης ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των χωρών. Παρόλο που υπάρχουν παρόμοιες διατάξεις μεταξύ των κρατών όσον αφορά την αυτοδιοίκηση και τη τοπική κυβέρνηση, η ορολογία συχνά διαφέρει. Οι μονάδες τοπικής κυβέρνησης είναι η πολιτεία (συνήθως σε ομοσπονδιακά κράτη), η περιφέρεια, το διαμέρισμα, ο νομός, ο δήμος, η πόλη, η επαρχία και άλλες.