Οι φάσεις πανίδας είναι υποδιαιρέσεις του γεωλογικού χρόνου και χρησιμοποιήθηκαν κυρίως από τους παλαιοντολόγους, οι οποίοι μελετούν περισσότερο τα απολιθώματα, παρά από τους γεωλόγους, που μελετούν σχηματισμούς πετρωμάτων. Τυπικά η φάση πανίδας ή πανιδική φάση συνίσταται από μια σειρά πετρωμάτων που περιέχουν παρόμοια απολιθώματα. Στο όρο «απολιθώματα» περιλαμβάνονται, όχι μόνον τα λείψανα των οργανισμών, αλλά και τα ίχνη ή τα αποτυπώματά τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μαρτυρία για την ύπαρξή τους.

Οι φάσεις πανίδας ήταν ιδιαίτερα σημαντικές κατά τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα, ως μείζον εργαλείο για την χρονολόγηση αποθέσεων πετρωμάτων (ιζηματογενών), έως την ανάπτυξη της Σεισμολογίας και της ραδιοχρονολόγησης.

Οι φάσεις πανίδας είναι τοπικές. Συχνά περιλαμβάνουν ποικιλία διαφορετικών βράχων που αποτέθηκαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα την ίδια χρονική στιγμή. Στη σύγχρονη εποχή οι τοπικές και παγκόσμιες συσχετίσεις λίθινων ακολουθιών, είναι σχετικά βέβαιες και βαθμιαία οριστικοποιούνται και συνεπώς δεν υφίσταται η ανάγκη του προσδιορισμού μέσω της πανίδας για τον καθορισμό της ηλικίας των γεωλογικών σχηματισμών. Επίσης, στο παρελθόν υπήρχε τάση εφαρμογής των ευρωπαϊκών και ασιατικών φάσεων πανίδας για την ίδια χρονική περίοδο παγκόσμια, ακόμη και αν οι πανίδες άλλες περιοχών είχαν λίγα κοινά στοιχεία μεταξύ τους.