Φωτοφυσικά φαινόμενα

Τα φωτοφυσικά φαινόμενα μαζί με τις φωτοχημικές αντιδράσεις αποτελούν τους κύριους τομείς έρευνας στη Φωτοχημεία.

Τα φωτοφυσικά φαινόμενα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) διέγερσης και β) αποχωρισμού.

  • 1. Στα φαινόμενα διέγερσης η πρωτογενής δράση συνίσταται στον ερεθισμό ενός σωματιδίου (μορίου ή ατόμου) δια της πρόσληψης ενός κβάντου φωτός το οποίο μπορεί στη συνέχεια να αντιδράσει κατά διάφορους τρόπους προκαλώντας:
α) τον φθορισμό και ενδεχομένως τον φωσφορισμό όπου το διεγερθέν σωματίδιο όταν επανέλεθει σε ομαλή κατάσταση (προτέρα), εκπέμπει κβάντα ακτινοβολίας ίσης η μικρότερης συχνότητας της ακτινοβολίας διέγερσης.
β) τον εξ ευαισθητοποίησης φθορισμό κατά τον οποίο τo αρχικά διεγερθέν σωματίδιο μεταπίπτει στη προτέρα ομαλή κατάσταση αφού προηγουμένως έχει ερεθίσει με τη σειρά του άλλο σωματίδιο το οποίο και τελικά εκπέμπει ακτινοβολία ίση η μικρότερης συχνότητας της ακτινοβολίας διέγερσης και
γ) τις καλούμενες συγκρούσεις πρώτου και δεύτερου είδους κατά τις οποίες το ερεθιζόμενο σωματίδιο μεταπίπτει στην αρχική κατάσταση προκαλώντας μια θερμική διαταραχή από την προσληφθείσα ακτινική ενέργεια που την αποδίδει σε θερμική.
  • 2. Στα φαινόμενα αποχωρισμού η πρωτογενής δράση συνίσταται σε απελευθέρωση ενός ηλεκτρονίου (ιονισμός). Το ηλεκτρόνιο αυτό μπορεί ν΄ ανιχνευτεί δια του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Στη περίπτωση όμως αυτή δεν υφίσταται διέγερση αλλά αποχωρισμός.

Ένα άλλο νεότερο είδος σχετικού φαινομένου που περιλαμβάνεται όμως στα φωτοφυσικά φαινόμενα είναι η φωτοτροπία που έχει να κάνει με ακτινοβολία άλλου χρώματος από εκείνου της διέγερσης.