Ο ιδανικός Ομηρικός ήρωας έπρεπε να ήταν «μύθων τε ῥητήρ ἔργων τε πρηκτήρ» που σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει διαπρέπει στον λόγο όπως και τα ανδραγαθήματα στην μάχη ( Όμηρος )
Κ Α Λ Ω Σ   Η Λ Θ Α Τ Ε   Σ Τ Η   Σ Ε Λ Ι Δ Α   Μ Ο Υ
* * *   Η   Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η   Μ Ο Υ   * * *


Η συνεισφορά μου Επεξεργασία

  1. Origin (βιβλίο) 3 Ιανουαρίου 2018
  2. Ροζάνα Πανσίνο 4 Ιανουαρίου 2018