Η αντίδραση Negishi είναι οργανική αντίδραση διασταυρούμενης σύζευξης στην οποία συμμετέχουν μια οργανοψευδαργυρική ένωση, ένα αλογονίδιο και καταλύτης τετρα(τριφαινυλοφωσφινο)παλλάδιο(0) (βλέπε αντίδραση Suzuki) ή νικέλιο. Έτσι δημιουργείται ένας νέος δεσμός άνθρακα-άνθρακα. Η αντίδραση χρησιμοποιείται για τη σύνθεση υποκατεστημένων παραγώγων βενζολίου, τολουολίου, ξυλολίων κλπ.:

Negishi coupling.png


Ο μηχανισμός της αντίδρασης Negishi