Η φυλή των Ασταίων κατοικούσε βορειότερα των Θυνών. Ζούσαν στο εσωτερικό της ανατολικής Θράκης γύρω από την πόλη της Βιζύης. Οι Ασταίοι ήταν πολεμική και ληστρική φυλή.

Χάρτης των φυλών της Θράκης, όπου φαίνονται οι Σαπαίοι και οι Αστέοι.

Κατάλογος ηγεμόνων Επεξεργασία

Οι βασιλείς των Ασταίων συνεχίζουν τους προγόνους τους βασιλείς των Οδρυσών Θρακών. Πόλη τους ήταν η Βιζύη (νυν Βίζε) στην Ανατολική Θράκη.

  • Κότυς Ε΄, γιος (;) τού Βιθύος (; - 87 π.Χ.)
  • Σαδάλας Α΄, γιος τού Κότυος Ε΄ (87 - 79 π.Χ.)
    • Αμάδοκος, από τον βασιλικό Οίκο των Οδρυσών, στάλθηκε σε βοήθεια τού Σύλλα στη μα΄χη της Χαιρώνειας το 86 π.Χ.
  • Κότυς ΣΤ΄, γιος τού Σαδάλα Α΄ (57 - 48 π.Χ.)
  • Σαδάλας Β΄, γιος τού Κότυος ΣΤ΄ (48 - 42 π.Χ.)
  • Κότυς Ζ΄, γιος του Σαδάλα Β΄ από την Πολεμοκράτια (31 - 18 π.Χ.)
  • Ρησκούπορις Β΄ (Ασταίων), γιος του Κότυος Ζ΄ από την κόρη τού Κότυος Β΄ βασ. των Σαπαίων. Σκοτώθηκε από τους Βήσιους.
    • 11 π.Χ. Η Ασταία Θράκη δίνεται στον εκ μητρός θείο τού Ρησκούπορι Β΄, τον Ρουμητάλκη Α΄ βασ. των Σαπαίων, από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Αύγουστο. Έτσι ενοποιήθηκε η Θράκη.

Γενεαλογία ηγεμόνων των Ασταίων Θρακών Επεξεργασία

Κότυς Δ΄
στην εσωτ. Θράκη
ΔΥΝ. ΟΔΡΥΣΩΝ
Δυέγιλος
βασ. των Καινίων
Βίθυς
στην εσωτ. Θράκη
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΕΩΝ
Κότυς Ε΄
Σαδάλας Α΄
Κότυς ΣΤ΄
Σαδάλας Β΄
σύζ. Πολεμοκράτια
Σαδάλας Γ΄Κότυς Ζ΄(γυναίκα}Ροιμητάλκης Α΄
βασ. των Σαπαίων
Ρησκούπορις Β΄ (Ασταίων)ΔΥΝ. ΣΑΠΑΙΩΝ

Πηγές Επεξεργασία