Το Βαθ ήταν μια βιβλική μονάδα μέτρησης ποσότητας υγρών που χρησιμοποιούνταν κατά την Παλαιά Διαθήκη. Το ένα βαθ ήταν κανάτα που η χωρητικότητά της αντιστοιχούσε κατά προσέγγιση με 22 λίτρα. Υποδιαιρέσεις αυτού του μέτρου ήταν το ιν, ο κάβος και το λογ. Πολλαπλάσια μονάδα ήταν το χομόρ.

Το βαθ αναφέρεται στα εδάφια: 1 Βασιλέων 7:26, 7:38, 2 Χρονικών 2:10, 4:5, Εσδράς 7:22, Ησαΐας 5:10, Ιεζεκιήλ 45:10, 45:11, 45:14.