Ηφαιστειακός κώνος 122 μέτρων σε αλυκή της Αργεντινής. Cono de Arita, Salar de Arizaro, Αργεντινή

Η Γεωμορφολογία είναι η επιστημονική μελέτη της προέλευσης και της εξέλιξης των τοπογραφικών και βαθυμετρικών χαρακτηριστικών που δημιουργούνται από τις φυσικές, τις χημικές, οι τις βιολογικές διεργασίες που λειτουργούν στην επιφάνεια της Γης ή πλησίον αυτής. Οι γεωμορφολόγοι επιδιώκουν να κατανοήσουν γιατί τα τοπία φαίνονται με αυτόν τον τρόπο, να κατανοήσουν την ιστορία και τη δυναμική των γεωμορφών και να προβλέψουν αλλαγές μέσω ενός συνδυασμού παρατηρήσεων υπαίθρου, φυσικών πειραμάτων και αριθμητικής μοντελοποίησης. Οι γεωμορφολόγοι εργάζονται σε κλάδους όπως η φυσική γεωγραφία, η γεωλογία, η γεωδαισία, η τεχνική γεωλογία, η αρχαιολογία και η κλιματολογία.