Για τη δεξιότητα δεν υπάρχει ένας και μοναδικός συμφωνημένος ορισμός. Γενικά, ως δεξιότητα χαρακτηρίζεται η δυνατότητα ενός ατόμου να επιτυγχάνει κάποιο συγκεκριμένο επιθυμητό αποτέλεσμα, με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια και χρόνο (αξιοποίηση και εφαρμογή γνώσεων για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων). Οι δεξιότητες, βασισμένες στην ανάπτυξη ικανοτήτων, δεν είναι έμφυτες στα άτομα, αλλά αποκτώνται/αναπτύσσονται με τη μάθηση μέσω του συνόλου της εκπαίδευσης και της πρακτικής εξάσκησης (training).

Οι δεξιότητες διακρίνονται σε γενικές και σε ειδικές. Οι γενικές δεξιότητες αφορούν σε ευρεία γκάμα επαγγελμάτων, μπορεί για παράδειγμα να είναι η διαχείριση του χρόνου, η ομαδικότητα, η ηγεσία, ενώ οι ειδικές δεξιότητες χρησιμεύουν μόνο στη διεξαγωγή κάποιου εξειδικευμένου έργου (επαγγέλματος), π.χ. δεξιότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, οι δεξιότητες μπορεί να είναι νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης, π.χ. για την επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, κτλ) και πρακτικές (αφορούν στη χειρωνακτική επιδεξιότητα και στη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων).

Στην πράξη, πολλές δεξιότητες αποκτώνται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και στο χώρο εργασίας, όπου στο υπόβαθρο των γνώσεων έρχεται να προστεθεί η εμπειρία από την επαγγελματική ενασχόληση με κάποιο ειδικό εργασιακό αντικείμενο.


Γενικές δεξιότητες Επεξεργασία

Δεξιότητα μάθησης Επεξεργασία

Μαθαίνω πώς να μαθαίνω.

Διάβασμα Επεξεργασία

Δεξιότητα μελέτης.

Γραπτός λόγος Επεξεργασία

Δεξιότητα έκφρασης με το γραπτό λόγο.

Αριθμητική/Μαθηματικά Επεξεργασία

Αριθμητική/Μαθηματική δεξιότητα (ευκολία εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων και επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων).

Προφορικός λόγος Επεξεργασία

Δεξιότητα έκφρασης με τον προφορικό λόγο (ομιλία).

Ακρόαση Επεξεργασία

Επικοινωνία Επεξεργασία

Επικοινωνιακή δεξιότητα. Αναφέρεται στην αποτελεσματική δεξιότητα ακρόασης, γραπτού και προφορικού λόγου.

Επίλυση προβλημάτων Επεξεργασία

Δεξιότητα ρεαλιστικής επίλυσης προβλημάτων και δημιουργικότητας, με τις διατιθέμενες πληροφορίες και μέσα.


Δημιουργική σκέψη Επεξεργασία

Αυτοεκτίμηση Επεξεργασία

Κίνητρα Επεξεργασία

Ομαδικότητα Επεξεργασία

Δεξιότητα ομαδικής εργασίας και συνεργασίας με άλλους για την επίτευξη του κοινού στόχου.

Διαπραγμάτευση Επεξεργασία

Δεξιότητα διεξαγωγής διαπραγματεύσεων.

Επιρροή Επεξεργασία

Οργάνωση Επεξεργασία

Δεξιότητα σχεδιασμού, οργάνωσης και εφαρμογής έργων/εργασίας, με αποτελεσματικό τρόπο και μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο περάτωσης.

Ηγεσία Επεξεργασία

Ηγετική δεξιότητα. Αφορά στη δημιουργία του απαραίτητου κλίματος εργασίας, παρακίνησης και καλλιέργειας σχέσεων εμπιστοσύνης των υφισταμένων για την επίτευξη του στόχου.

Λήψη αποφάσεων Επεξεργασία

Εξωτερικοί δεσμοί Επεξεργασία