Εκτός από τους δεσμούς μεταξύ των ατόμων στα μόρια (ενδομοριακοί δεσμοί) ή των ιόντων στις ιοντικές ενώσεις (ιοντικοί δεσμοί), δεσμοί επίσης αναπτύσσονται και έξω από το μόριο (διαμοριακοί δεσμοί). Οι δεσμοί αυτοί οι οποίοι είναι ηλεκτροστατικής φύσης έχουν μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση πολλών ιδιοτήτων των αερίων (π.χ. αποκλίσεις από την ιδανική συμπεριφορά), των υγρών (π.χ. σημείο βρασμού, διαλυτότητα, επιφανειακή τάση, ιξώδες κ.λ.π.) και των στερεών (σημείο τήξεως, διαλυτότητα κ.λ.π.). Γενικώς, οι δεσμοί αυτοί είναι πολύ ασθενέστεροι των ενδομοριακών.

Οι διαμοριακές δυνάμεις μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Δυνάμεις ιόντος- διπόλου.

2. Δυνάμεις διπόλου- διπόλου.

3. Δυνάμεις διπόλου– διπόλου εξ επαγωγής.

4. Δυνάμεις στιγμιαίου διπόλου -στιγμιαίου διπόλου ή δυνάμεις διασποράς

5. Δεσμός υδρογόνου, ο οποίος θεωρείται ως ειδική περίπτωση δυνάμεων διπόλου - διπόλου.