Διόπτευση (bearing) λέγεται, η κατά συγκεκριμένη κατεύθυνση, παρατήρηση ενός αντικειμένου.
Τόσο στη ναυτιλία, όσο και γενικότερα, η κατεύθυνση παρατήρησης αντικειμένου προσδιορίζεται δια του κέντρου του ανεμολογίου πυξίδας. Συνεπώς η διόπτευση μετριέται σε μοίρες (°).

Υφίστανται πολλών ειδών διοπτεύσεις, τόσο κατά αντικείμενο παρατήρησης όσο και εκ του λαμβανόμενου σημείου αρχής μέτρησης της διόπτευσης, καθώς και εκ του οργάνου με το οποίο πραγματοποιείται* αυτή:

Σχεδιάγραμμα διαφόρων διοπτεύσεων του σημείου Amer.
Zc: Διόπτευση πυξίδας, Zm: Μαγνητική διόπτευση, Zv: Αληθής διόπτευση, και Gisement: Σχετική διόπτευση
 • Αληθής ή αστρονομική διόπετυση (true bearing): λέγεται εκείνη που λαμβάνεται, στο ανεμολόγιο, με αρχή μέτρησης τον αληθή Βορρά.
 • Μαγνητική διόπτευση) (magnetic bearing): λέγεται εκείνη με αρχή μέτρησης τον μαγνητικό Βορρά.
 • Διόπτευση πυξίδας (compass bearing): λέγεται εκείνη που λαμβάνεται από τον Βορρά που δείχνει η πυξίδα ή Βορρά πυξίδας.
 • Απόλυτος διόπτευση : χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε διόπτευση από 000° μέχρι 360°
 • Τεταρτοκυκλική διόπτευση: χαρατηρίζεται οποιαδήποτε διόπτευση από Βορρά ή Νότο προς Ανατολή ή Δύση με όριο μέτρησης 0° - 90° (ανατολικά ή δυτικά)
 • Σχετική διόπτευση: λέγεται η διόπτευση που λαμβάνεται από την πλώρη του πλοίου, (ανεξάρτητα διεύθυνσης Βορρά) είτε περιφερειακά 0° - 360°, είτε ημικυκλικά 0° - 180° δηλαδή δεξιά ή αριστερά του πλοίου.
 • Ραδιοδιόπτευση" ονομάζεται εκείνη που γίνεται με ραδιογωνιόμετρο και που χαρακτηρίζεται αντίστοιχα αληθής, ή μαγνητική, ή πυξίδας ή απόλυτη.
 • Διόπτευση ραντάρ λέγεται εκείνη που γίνεται δια της συσκευής ραντάρ και που λαμβάνει επίσης πρόσθετο χαρακτηρισμό όπως παραπάνω και τέλος
 • Σωσίβια διόπτευση ή διόπτευση ναυαγού: Πρόκειται για εμπειρική διόπτευση στηριζόμενη στη γωνία ανάκλασης φωτός που γίνεται με ειδικό όργανο των σωστικών μέσων ενός πλοίου (λέμβοι, σχεδίες).

Στη διόπτευση με βάση τον Βορρά (αληθή, μαγνητικό ή πυξίδας), η αντιστοιχία έχει ως εξής:

 • 000°: Βορράς
 • 090°: Ανατολή
 • 180°: Νότος
 • 270°: Δύση

(*)Σημείωση: Στη πράξη χρησιμοποιείται το ρήμα λαμβάνω ή παίρνω διόπτευση και όχι "κάνω διόπτευση".