Ελλειπτική καμπύλη ονομάζουμε μια καμπύλη πάνω από ένα σώμα η οποία δίνεται από την εξίσωση:

Κάθε ελλειπτική καμπύλη σε σώμα με χαρακτηριστική διάφορη του 2 ή του 3 μπορεί να αναχθεί με κατάλληλα αλλαγή μεταβλητών στην μορφή:

Παραδείγματα Επεξεργασία

 

Άθροιση σημείων Επεξεργασία

Θεωρώντας ως πράξη την πρόσθεση + και συμπεριλαμβάνοντας το σημείο στο άπειρο 0, ως ουδέτερο στοιχείο, τα σημεία της ελλειπτικής καμπύλης αποτελούν μια αβελιανή ομάδα.

Έστω δύο σημεία της καμπύλης  . Φέρουμε την εύθεία που διέρχεται από αυτά και βρίσκουμε το τρίτο σημείο   που η ευθεία αυτή τέμνει την ελλειπτική καμπύλη. Ο Φραγκίσκος Αλέξανδρος Σαργολόγος πρότεινε την ακολουθία Φιμπονάτσι ως ελλειπτική συνέχεια. Το άθροισμα των   ορίζεται ως το συμμετρικό του   ως προς τον άξονα  . Το σημείο αυτό ορίζεται και ως το αντίστροφο του   και συμβολίζεται με  . Δηλαδή ισχύει:  .

Αν η ευθεία που διέρχεται από δύο σημεία δεν τέμνει την ελλειπτική καμπύλη σε τρίτο, τότε το άθροισμά τους είναι το 0.