Η εμπορική διπλωματία (αγγλικά: Commercial diplomacy‎) είναι ένας τύπος διπλωματίας που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη επιχειρήσεων μεταξύ δύο χωρών.[1][2] Αποσκοπεί στη δημιουργία εμπορικών κερδών με τη μορφή εμπορίου και εσωτερικών και εξωτερικών επενδύσεων μέσω δραστηριοτήτων προώθησης και διευκόλυνσης επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας στη χώρα υποδοχής.[3] Η εμπορική διπλωματία έχει σαν στόχο την απόκτηση οικονομικής σταθερότητας, ευημερίας ή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.[4]

Ως όρος, η εμπορική διπλωματία εμφανίστηκε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα (π.χ. Τζόζεφ, 1965, [5] Κόρμπετ, 1972[6]), αλλά η έννοια υπήρχε σίγουρα τους προηγούμενους αιώνες.[7] Στη βιβλιογραφία οι έννοιες της οικονομικής διπλωματίας και της εμπορικής διπλωματίας χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά.[4] Οι ορισμοί και των δύο εννοιών ποικίλλουν και κατά συνέπεια η σχέση μεταξύ τους περιγράφεται επίσης διαφορετικά. Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η εμπορική διπλωματία είναι ένα υποσύνολο της οικονομικής διπλωματίας.[8] Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι και τα δύο είδη διπλωματίας είναι «αμετάκλητα αλληλένδετα» και ως εκ τούτου «διακριτά (αλλά) προφανώς σχετίζονται στενά μεταξύ τους».[9]

Σκοπός Επεξεργασία

Η εμπορική διπλωματία δίνει έμφαση στον κυβερνητικό ρόλο, που οριζέται ως «κυβερνητική υπηρεσία προς την επιχειρηματική κοινότητα, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη κοινωνικά επωφελών διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων».[10][11] Είναι το έργο των διπλωματικών αποστολών για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών τομέων της χώρας καταγωγής και περιλαμβάνει την προώθηση των εσωτερικών και εξωτερικών επενδύσεων, καθώς και του εμπορίου.[12] Η εμπορική διπλωματία περιλαμβάνει επομένως «όλες τις πτυχές της υποστήριξης και της προώθησης των επιχειρήσεων», συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, του τουρισμού , της Ε & Α και της πνευματικής ιδιοκτησίας.[13]

Η εμπορική διπλωματία έχει σχεδιαστεί για να επηρεάζει την εξωτερική πολιτική μιας κυβέρνησης και τις κανονιστικές αποφάσεις που επηρεάζουν το παγκόσμιο εμπόριο, τις επενδύσεις και το εμπόριο. Ασχολείται με κυβερνητικούς κανονισμούς και ενέργειες που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο - συμπεριλαμβανομένων προτύπων σε τομείς όπως η υγεία, η ασφάλεια, το περιβάλλον και η προστασία των καταναλωτών, καθώς και κανονισμών που καλύπτουν υπηρεσίες όπως τραπεζικές, τηλεπικοινωνίες και λογιστικές, την πολιτική ανταγωνισμού και νόμους σχετικά με τη δωροδοκία και τη διαφθορά, τα προγράμματα γεωργικής στήριξης και βιομηχανικές επιδοτήσεις. Ο Πόττερ (2004) υποστηρίζει ότι η εμπορική διπλωματία είναι μια δραστηριότητα δημιουργίας αξίας λόγω της χρησιμότητάς της στην αντιμετώπιση διοικητικών και κυβερνητικών προβλημάτων.[14]

Σε αυτό το πλαίσιο, η εμπορική διπλωματία είναι επικερδής, καθώς διευκολύνει την εξαγωγή και τη δραστηριότητα στο εξωτερικό και είναι ένα πολύτιμο μέσο για την προώθηση των εξαγωγών. Επιτρέπει στις εταιρείες να εκτελούν δράσεις στο εξωτερικό πιο γρήγορα και αυξάνει το ποσό των εξαγωγών και των αποτελεσμάτων της εταιρείας παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με κανόνες, κανονισμούς, πολιτισμούς, δημόσιες προσφορές και την αγορά της χώρας υποδοχής, παρέχοντας υποστήριξη κατά την αναζήτηση συνεργατών και παρέχοντας βοήθεια σε εμπορικές διαφορές, εκθέσεις και αποστολές. Ειδικά για εταιρείες που έχουν οικονομικούς περιορισμούς, η πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες και ένα ευρύ δίκτυο στο εξωτερικό είναι απαραίτητη.[15][14]

Δραστηριότητες Επεξεργασία

Οι παραδοσιακές δραστηριότητες της εμπορικής διπλωματίας περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση, τη διαπραγμάτευση, την προώθηση και τη διαιτησία του διεθνούς εμπορίου, των επενδύσεων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και του εμπορίου, και την υποστήριξη υπεύθυνης εμπορικής διπλωματίας, μαζί με τη δικτύωση, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη πληροφόρηση, τις εκστρατείες προβολής και την υποστήριξη.[16][17] Αυτές οι δραστηριότητες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Δραστηριότητες δικτύου Πληροφόρηση Εκστρατείες προβολής Υποστήριξη
Ανάπτυξη επιχειρηματικών και κυβερνητικών επαφών Συγκέντρωση και διάδοση εμπορικών πληροφοριών Προώθηση αγαθών και υπηρεσιών Στις διαπραγματεύσεις: υλοποίηση συμβάσεων και επίλυση προβλημάτων
Κρατικές επισκέψεις Ερευνα αγοράς Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, εισαγωγή δυνητικών εξαγωγέων Συγκέντρωση δεδομένων μάρκετινγκ εξαγωγών
Συναντήσεις αγοραστή-πωλητή Αναφορά στη χώρα καταγωγής Ευαισθητοποίηση πιθανών ξένων επενδυτών Εποπτεία παραβιάσεων ΔΔΙ και συμβολαίων
Συνεργασίες Σύμβουλοι και στις δύο χώρες Συγκέντρωση δεδομένων μάρκετινγκ εξαγωγών Υπεράσπιση
Αναζήτηση συνεργατών, διανομέων, επενδυτών, δικηγόρων Μελέτες προβολής, κοινή επιστημονική έρευνα Προώθηση του τουρισμού Συντονισμός νομικών δράσεων
Προσωπικό δίκτυο Εκστρατείες ευαισθητοποίησης

Άλλες δραστηριότητες για την εμπορική διπλωματία και λογικές που χρειάζονται οι εταιρείες είναι: ανάγκη πρόσβασης σε αξιόπιστες και ουδέτερες επιχειρηματικές πληροφορίες, αξιοπιστία και υποστήριξη προβολής σε ξένες αγορές, αναζήτηση συνεργατών και χειρισμός συγκρούσεων, υποστήριξη των αντιπροσωπειών της χώρας καταγωγής (κρατικές αποστολές) καιν τέλος στρατηγικές ανησυχίες (π.χ. ενέργεια).[16]

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Περαιτέρω ανάγνωση Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. Naray, O. (2008). "Commercial Diplomacy: A Conceptual Overview." Conference paper for the 7th World Conference of TPOs – The Hague, The Netherlands.
 2. Stoddard, Edward (2016-06-08). «Tough times, shifting roles: examining the EU's commercial diplomacy in foreign energy markets». Journal of European Public Policy 24 (7): 1048–1068. doi:10.1080/13501763.2016.1170190. ISSN 1350-1763. 
 3. Ruel, H. J. M. and Visser, R. (2012). "Commercial Diplomats as corporate entrepreneurs: explaining role behavior from an institutional perspective", International Journal of Diplomacy and Economy.
 4. 4,0 4,1 Reuvers, S. and Ruel, H. J. M., "Research on Commercial Diplomacy: Review and Implications" in Commercial Diplomacy and International Business: a conceptual and empirical exploration, Ruel, H. J. M., ed. (Advanced series in Management, Emerald, 2012).
 5. Curzon, Gerard. (1965). Multilateral commercial diplomacy; the General agreement on tariffs and trade, and its impact on national commercial policies and techniques. Praeger. OCLC 239350. 
 6. Corbet, Hugh (1972). «Australian commercial diplomacy in a new era of negotiation». Australian Outlook 26 (1): 3–17. doi:10.1080/10357717208444425. ISSN 0004-9913. 
 7. Otte, T. G. (2016), "A Kind of Black Hole"?: Commercial Diplomacy Before 1914, London: Palgrave Macmillan UK, σελ. 25–68, doi:10.1057/978-1-137-46581-8_2, ISBN 978-1-137-46580-1 
 8. Okano-Heijmans, M., and Ruel, H. (2011). "Commerciële diplomatie en internationaal ondernemen: Koopman versus dominee in de nieuwe economische wereldorde[νεκρός σύνδεσμος]", International Spectator, 65(9), 463-467.
 9. Berridge, G. J., A Dictionary of Diplomacy (Basingstoke: Palgrave, 2001): p. 128.
 10. Kotabe, M., and Czinkota, M. R. (1992). "State government promotion of manufacturing exports: A gap analysis", Journal of International Business Studies, 23(4), 637-658.
 11. Naray, O. (2010). "Commercial Diplomats in the Context of International Business", The Hague Journal of Diplomacy, 6, 121-148.
 12. Ozdem, M. I. (2009). Government Agencies in Commercial Diplomacy: Seeking the Optimal Agency Structure for Foreign Trade Policy. North Carolina State University, p. 8.
 13. Naray, O. (2010). "What a good Commercial Diplomat has to know and be capable of", Exchange: The Magazine for International Business and Diplomacy, 2 (December 2010): 8-9.
 14. 14,0 14,1 Potter, E. H. (2004). "Branding Canada: The Renaissance of Canada's Commercial Diplomacy", International Studies Perspectives, 5, 55-60.
 15. Busschers, S. (2012). "The Value of Commercial Diplomacy from an International Entrepreneurs perspective", in Commercial Diplomacy and International Business: a conceptual and empirical exploration, Ruel, H. J. M., ed. (Advanced series in Management, Emerald, 2012).
 16. 16,0 16,1 Kostecki, M., and Naray, O. (2007). Commercial Diplomacy and international business (Den Haag: Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael, April 2007): p. 41.
 17. A Guide to Commercial Diplomacy. www.un-ilibrary.org (στα Αγγλικά). 2019. doi:10.18356/61e64df4-en. ISBN 9789210041096. Ανακτήθηκε στις 17 Αυγούστου 2020.