Η μεταφορά με εξωκυττάρωση (ή εξωκύτωση) είναι μια σχετικά μη εκλεκτική διαδικασία απεγκόλπωσης ουσιών ή μικροοργανισμών από τα κύτταρα. Η εξωκυττάρωση είναι μηχανισμός αντίστροφος της ενδοκυττάρωσης και περιγράφει τη συνένωση ενός κυστιδίου που περιβάλλεται από μεμβράνη, με την επιφανειακή κυτταρική μεμβράνη που σκοπό έχει την απέκκριση του περιεχομένου του στο γύρω εξωκυττάριο χώρο. Αυτή η συνένωση των δύο μεμβρανών έχει επίσης σαν τελικό αποτέλεσμα την ενσωμάτωση ενός νέου τμήματος της κυτταρικής μεμβράνης στην επιφάνεια του κυττάρου.