Εφαρμοσμένα μαθηματικά είναι κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται με τις μαθηματικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται συνήθως στους τομείς των άλλων θετικών επιστημών, των επιστημών μηχανικών, των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και, ευρύτερα, της τεχνολογίας, για την επίλυση θεωρητικών ή πρακτικών προβλημάτων. Έτσι, πρόκειται για έναν γνωστικό τομέα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο οποίος τέμνεται με άλλες επιστήμες όπως η ηλεκτρονική μηχανική, η επιστήμη ηλεκτρολόγου μηχανικού, η πληροφορική, τα οικονομικά κλπ.

Για την αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων απαιτούνται «εργαλεία» από την συνδυαστική βελτιστοποίηση και τον ακέραιο γραμμικό προγραμματισμό.

Ο όρος «εφαρμοσμένα μαθηματικά» περιγράφει τον κλάδο που στοχεύει στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων και στη διαμόρφωση και μελέτη μαθηματικών μοντέλων. Στο παρελθόν, οι πρακτικές εφαρμογές ήταν το κίνητρο για την ανάπτυξη των μαθηματικών θεωριών, οι οποίες στη συνέχεια γίνονταν αντικείμενο μελέτης από τα καθαρά μαθηματικά: τα μη εφαρμοσμένα μαθηματικά, τα οποία αναπτύσσονται και μελετώνται χωρίς να είναι στόχος η άμεση εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων από άλλες επιστήμες. Γι' αυτό και η λειτουργία των εφαρμοσμένων μαθηματικών είναι εξαιρετικά συνδεδεμένη με την έρευνα σε καθαρά μαθηματικά.

Τα όρια ταξινόμησης των γνωστικών αντικειμένων σε πεδία δεν είναι ξεκάθαρα, αλλά ενδεικτικά δίνονται παρακάτω κάποια επιμέρους πεδία των μαθηματικών που συνήθως κατατάσσονται στα εφαρμοσμένα μαθηματικά: