Ηλεκτρονική μικροσκοπία

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία χρησιμοποιεί τις ιδιότητες των ηλεκτρονίων, καθώς αυτά οπισθοσκεδάζονται από ένα σώμα ή διέρχονται μέσα από αυτό. Η υπεροχή ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου εν συγκρίσει με ένα οπτικό μικροσκόπιο στηρίζεται στα εξής:

Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

Ένα οπτικό μικροσκόπιο μας επιτρέπει μεγέθυνση εκατοντάδες φορές. Ωστόσο, η ελάχιστη λεπτομέρεια που μπορεί να διακριθεί είναι περίπου 200 νανόμετρα (nm), όριο το οποίο τίθετα από την κυματική φύση του ορατού φωτός και το ελάχιστο μήκος κύματός του. Αντιθέτως, ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο εκμεταλλεύεται την κυματική φύση των ηλεκτρονίων, σε μήκη κύματος πολύ μικρότερα. Η σχέση μήκους κύματος και ορμής ή ενέργειας, δίνεται από τον τύπο:

όπου h η σταθερά του Πλανκ, p η ορμή και Ε η ενέργεια. Για ηλεκτρόνια ενέργειας 3.600 eV και σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο, το μήκος κύματος ισούται με 0,02 nm. Βέβαια, η τελική μέγιστη ανάλυση είναι μικρότερη, της τάξεως του 0,1 nm, καθώς υπεισέρχονται περιορισμοί από τη κατασκευή του οργάνου.

Είδη ηλεκτρονικών μικροσκοπίων

Επεξεργασία

Μικροσκόπια αυτής της κατηγορίας είναι τα εξής: