Ηλεκτρονική μικροσκοπία

(Ανακατεύθυνση από Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο)

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία χρησιμοποιεί τις ιδιότητες των ηλεκτρονίων, καθώς αυτά οπισθοσκεδάζονται από ένα σώμα ή διέρχονται μέσα από αυτό. Η υπεροχή ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, εν συγκρίσει με ένα οπτικό μικροσκόπιο, στηρίζεται στα εξής:

Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

Ένα οπτικό μικροσκόπιο μας επιτρέπει μεγέθυνση εκατοντάδων φορών. Ωστόσο, η ελάχιστη λεπτομέρεια που μπορεί να διακριθεί είναι περίπου 200 νανόμετρα, όριο το οποίο θέτεται από την κυματική φύση του ορατού φωτός και το ελάχιστο μήκος κύματος του. Αντιθέτως, ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο εκμεταλλεύεται τη κυματική φύση των ηλεκτρονίων, σε μήκη κύματος πολύ μικρότερα. Όπως γνωρίζουμε, η σχέση μήκους κύματος και ορμής ή ενέργειας, δίνεται από τον τύπο:

όπου h η σταθερά του Πλανκ, p η ορμή και Ε η ενέργεια. Για ηλεκτρόνια ενέργειας 3600 eV και σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο, το μήκος κύματος ισούται με 0,02 nm. Βέβαια, η τελική μέγιστη ανάλυση είναι μικρότερη, της τάξεως του 0,1 nm, καθώς υπεισέρχονται περιορισμοί από τη κατασκευή του οργάνου.

Μικροσκόπια αυτής της κατηγορίας, είναι τα εξής: